Община Карлово

Официален сайт

Title Hits
Искане за издаване на документи Hits: 4209
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка Hits: 5899
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Hits: 4375
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Hits: 3670
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71,т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Hits: 5075
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.65 от ЗМДТ за определяне на ТБО според количеството битови отпадъци Hits: 4382
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство Hits: 3476
Декларации за закриване на МПС Hits: 5381
Заявление за облекчение за основно жилище Hits: 5531
Заявление за закриване на партида Hits: 5794
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Hits: 2997
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Hits: 4599
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Hits: 3783
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Hits: 2880
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил Hits: 3125
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Hits: 4010
Заявление за закриване на ползвател по партида Hits: 3985
Искане за прихващане и възстановяване Hits: 4374