Община Карлово

Официален сайт

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП МЕСЕЦ ЮЛИ 2015 Г.
         
№ по ред Предмет Основание Дата на Сума
  на договора за плащане плащане  
1. Ес енд ди корпорейшън ЕООД Доставка на хранителни продукти фактура 3.7.2015 3 517,99 лв.