Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А К А Р Л О В О
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ”
в партньорство с
ОБЩИНА КАРЛОВО
Обявява конкурс за избор на здравен медиатор
за с. Розино, общ. Карлово
Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец (може да изтеглите от тук
Образец на заявлението се получава в сградата на пл.20-ти юли №10 /бившата сграда на ресторант Москва / отдел „Социални и младежки дейности, спорт и туризъм“ , стая 101.

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност
- Познаване на здравните и социалните проблеми на общността
- Владеене на езика на общността
- Комуникативни умения
- Компютърна грамотност / МS Word internet/

Провеждане на конкурса /в рамките на един ден, допълнително определен/:

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Датата , часът и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Срок за подаване на документите от 10.01.2018 г. до 10.02.2018 г..включтелно.
Документите се подават в Информациония център на Община Карлово - гише № 1.

Кратко описание на длъжността “Здравен медиатор”
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
- Посредничество между уязвимите групи и здравни и социални служби;
- Работа с общопрактикуващите лекари и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравни и профилактични мероприятия