Община Карлово

Официален сайт

 О  Б  Щ  И  Н  А     К  А  Р  Л  О  В  О
 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ”
 в партньорство с
 ОБЩИНА     КАРЛОВО
 Обявява конкурс за избор на здравен медиатор
 за гр. Карлово, общ. КарловоНеобходими документи:

-          Автобиография
-          Мотивирано писмо
-          Копие от диплома за завършено средно образование
-          Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в  сградата на пл.20-ти юли №10 /бившата сграда на ресторант Москва / отдел „Социални и младежки дейности, спорт и туризъм“ , стая 101.

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено средно образование
-          Принадлежност към местна уязвима ромска етническа общност
-          Познаване на здравните и социалните проблеми на общността
-          Владеене на езика на общността
-          Комуникативни умения
-          Компютърна грамотност / МS Word internet/

Провеждане на конкурса /в рамките на един ден, допълнително определен/:

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Датата , часът и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Срок за подаване на документите  до 01.03.2018 г..включтелно.

       Документите се подават в Информациония център  на Община Карлово - гише № 1.

Кратко описание на длъжността “Здравен медиатор”

 - Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-  Посредничество между уязвимите групи и здравни и социални служби;

- Работа с общопрактикуващите лекари и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-  Подпомагане при попълване на различни документи;

-  Участие в организиране на здравни и профилактични мероприятия за повишаване на здравната култура;