Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
№ 839/21.12.2017г.            І . На основание чл.137, ал.1, т.5 и чл.142, ал.2 от Търговския закон и чл.34, ал.1 и ал.3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения , вземаме решение за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център – І – Карлово” ЕООД гр.Карлово - избор на управител.

            ІІ. До участие в конкурса се допускат лица , които отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 26 юни 2000год. за условията и реда за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения , а именно :

1.Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт , или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен , специалност или преминато обучение за повишаванена квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт .

2.Да имат най-малко 5 /пет/ години трудов стаж, като лекар или икономист. Кандидатите ,притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита специалност.

3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. 1. Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят заявление за допускане до участие в конкурса , свободен текст , с приложен към него запечатан непрозрачен плик с надпис „Документи по допускане до участие в конкурса” , съдържащ заверени от кандидатите преписи /”вярно с оригинала” и подпис на лицето/ на следните документи:

-          диплома за придобита магистърска образователно-квалификационна степен ;

-          диплома за призната специалност ;

-          удостоверение за трудов стаж и /или трудова книжка ;

-          документ за квалификация по здравен мениджмънт ;

-          свидетелство за съдимост ;

-          професионална автобиография ;

2. Едновременно с подаване на заявлението за допускане до участие в конкурса кандидатите следва да представят в отделен непрозрачен запечатан плик и програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3. Документите по предходните два пункта на настоящия раздел , поставени в два непрозрачни запечатани плика , следва да бъдат подадени в един общ плик, на който са изписани трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата.

ІV. Документите за участие в конкурса ще се приемат в Деловодството на Общински съвет Карлово ,в сградата на Община Карлово, стая № 103 ул. „Петко Събев” № 1, в срок до16,00ч. на 31.01.2018 год.

На всички кандидати , подали документи за участие в конкурса , ще се издава удостоверение , в което ще бъдат посочени името на кандидата, входящият номер по нарочния регистър , датата и часът на приемането им.

V. Конкурсът ще се проведе на 01.02. 2018 год. в 10.00 ч. в малката заседателната зала на Община Карлово по реда на чл.8 и следващите от Наредба № 9 от 26 юни 2000год. за условията и реда за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения .

VІ.1. Темите, по които ще се проведе събеседването с допуснатите до него кандидати са:

- Предложената от кандидата програма за развитието и дейността на „Медицински център-І-Карлово” ЕООД за тригодишен период ;

- Закон за лечебните заведения , Закон за здравето , НРД и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на лечебното заведение.

2.Информация относно темите , предмет на събеседването , може да се получи всеки работен ден в деловодството на „Медицински център – І - Карлово” ЕООД , до изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурса.

От деловодството на „Медицински център-І-Карлово” ЕООД може да бъде получена информация относно структурата, бюджета , числеността на персонала и щатното разписание на лечебното заведение всеки работен ден до изтичане на определения срок за подаване на документи за участие в конкурса.

VІІ. 1. До участие в конкурса се допускат кандидати , отговарящи на изискванията на Раздел ІІ-ри от настоящото Решение .

2.До събеседване се допускат кандидати , получили оценка на разработката по чл.2 ал.2 т.2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения не по-ниска от много добър ( 4,50 ). Оценката се формира въз основа на следните критерии :

- съответствие на проекта с нормативната уредба ;

- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и неговата дейност ;

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели ;

           - съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

- логическа структура на разработката ;

- степен на практическо прилагане напридобитите теоретични познания .

3. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии :

- обосновано представяне на приоритетие и задачите на лечебното заведение ;

- степен на познаване на нормативната уредба ;

- административни умения , професионални и делови качества ;

- комуникативни способности и организационни способности ;

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем .

4. Оценката на кандидатите и тяхното класиране се извършват съгласно чл.8 ал.5 и ал.6 от Наредба № 9 от 26 юни 2000год. за условията и реда за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения .

VІІІ. Общински съвет Карлово утвърждава проект на договор за възлагане управлението на „Медицински център-І-Карлово” ЕООД гр.Карлово.
инж. Теодор Шойлеков

Председател на Общински съвет Карлово