Община Карлово

Официален сайт

            Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,

ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" за следната длъжност:


1. "Педиатър" - 1 бр.


Заповед може да изтеглите от
 ТУК
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати