Община Карлово

Официален сайт

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище - Лятно училище 2" за следните длъжности:

1. "Педагог" - 1 бр.
2. Медиатор - 1 бр

Заповед може да изтеглите от ТУК
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
Окончателен протокол