Община Карлово

Официален сайт

Съобщение относно пътно - транспортни произшествия на територията на община Карлово

          В периода 20 - 21.11.2015 г. на територията на град Карлово са извършени две пътно - транспортни произшествия с нанесени материални щети на Община Карлово. Извършителите са установени от служители на РУП Карлово. Изготвените протоколи за ПТП са предоставени за сведение на Звено „Инспекторат” – Община Карлово, за което ще бъде предявен иск срещу извършителите за възстановяване на нанесените материални щети.

Предписания във връзка с настъпващата зима

 

248

Във връзка с настъпилия зимен сезон община Карлово призовава всички граждани и ръководителите на територията на Общината да поддържат и опазват чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии, съгласно Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово.

Напомняме, че при снеговалеж и заледяване, ръководителите на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества, собственици на имотите, управители на етажна собственост са длъжни да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите към имотите тротоари и работни площадки в района на обектите, като осигурят безопасност на движението и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг.

Забранено е складирането на сняг в района на кръстовищата срещу пешеходните пътеки и натрупването му върху тротоарите, без да се оставя достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на автобусните спирки и срещу входовете на гаражите.

Във връзка с горното ще се осъществява ежедневен текущ контрол от страна на служителите на звено „Инспекторат”, като при констатирани нарушения ще бъдат предявявани взискания, съгласно наредбата.

Почистват деретата и речните корита в Карлово

247

Започна почистването на деретата и речните корита в Карлово. С наближаване на зимния сезон и на дъждовете се засилва тревогата на Общинската администрация за състоянието на речните корита, деретата и водосборните зони на територията на общината. За да се предотвратят евентуални бедствия, кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов разпореди да започнат незабавни действия за изчистване на деретата и речните корита. Пример е каналът на ул. „Меден дол” в източната част на града, който беше затрупано със селскостопански, строителни и битови отпадъци.

Общински Инспекторат се обръща с призив към гражданите да не изхвърлят никакви отпадъци в реки, дерета и терените около тях, да се включат в почистването на деретата около своите имоти, за да не допуснем разпиляване на човешка енергия и излишни финансови средства.

Забранява се брането на липов цвят в Община Карлово

        lipov-cviat lipov-cviat1

Със заповед на кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов е забранено брането на липов цвят от общинските озеленени площи, както и от дърветата по улиците и терени общинска и държавна собственост на територията на община Карлово.
В заповедта е посочено, че се забранява още рязането, чупенето и увреждането на липови дървета в общината, както и смитането на липовия прашец в населените места и ползването му за търговия.
Целта е да не се увреждат дърветата при безконтролно бране на липов цвят.
С нареждането на кмета за сведение, изпълнение и контрол са запознати всички кметовете на населените места, кметските наместници, служителите при общинска администрация - Карлово, както и органите на РУП - Карлово и обществеността, чрез средствата за масово осведомяване.
Заповедта е на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Закона за лечебните растения и чл.8, ал.2 и чл.11 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. на МРРБ за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.
Нарушителите се глобяват по силата на чл. 16 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово. lipov-cviat3