Община Карлово

Официален сайт

Пресконференция на Председателя на Общински съвет Карлово

2

На 27 март се състоя пресконференция на Председателя на Общински съвет Карлово Стойо Карагенски.

            Председателят на ОбС кани гражданите на Общината да присъстват на заседанието на ОбС на 28 март 2013 г. от 10.00 ч., в зала “Васил Караиванов” на Община Карлово. Девет са питанията към кмета на Общината д-р Емил Кабаиванов от общински съветници.

В проекта за дневен ред са включени 53 точки, от които по-важни са:

            - Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Карлово

- Кандидатстване на Община Карлово с проектно предложение по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова    помощ   по   Оперативна   програма   „Административен капацитет ”2007 -2013 год.. Приоритетна ос 1”Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07

- Приемане на отчетен доклад за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Карлово /МКБППМН/ 2012 год. и програма за дейността за 2013 година

-Приемане на отчет за работата на съвета по наркотични вещества към Общински съвет Карлово за 2012 год. и програма за 2013 година

- Изваждане от Активите на МБАЛ ”Д-р Киро Попов” Карлово  ЕООД Павилион /бивша детска млечна кухня/- сграда с ИД     № 36498.504.1200.2 попадаща в ПИ с ИД 36498.504.1200

- Решение № 330, взето с Протокол №12 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 31.05.2012 год., относно повишаване информираността на общинските съветници и контрола осъществяван от Общински съвет по изпълнение на проектите на Община Карлово

            Г-н Карагански заяви, че през месец май се очаква да пристигне делегация от Москва за вземане на окончателно решение - къде ще бъде построена почивната база от правителството на Москва - в Баня, Стара Загора или Сливен.

Също така каза, че има предложения от холандска фирма и от немска с българско участие за изграждане на завод за преработка на битови отпадъци и оранжерия. Проявен е интерес от холандската фирма и към Оранжерията в гр. Баня. Предстоят още срещи и разговори с тези фирми.

 

Пресконференция на кмета д-р Емил Кабаиванов

3

На 27 март в малката зала на Общината се състоя пресконференция на кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, на която присъстваха Антон Минев - зам.-кмет, Йордан Халаджов - началник на отдел “Правно нормативно обслужване и обществени поръчки” и специалисти от администрацията.

Д-р Кабаиванов представи проектите, които в момента се реализират от Община Карлово. Основните от тях са: Проект “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово”; Проект „Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД”, Обща стойност на проекта: 3 810 740,34 лв., от които 3 723 474,39 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 87 265,95 лв. - собствен принос на Община Карлово; Проект „Долината на розите и тракийските царе”; Проект „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в гр. Карлово”; Проект “Изпълнение на проект за Енергийна ефективност в сградата на община Карлово”; Проект “Подобряване на енергийната ефективност на Уличното осветление на община Карлово”. Стойност 985 886,00 евро /или 1 928 225,42 лв.; Проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово”. Обща стойност на проекта: 424 736,00 лв., от които: 401 945,47 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 21 155,03 лв. – собствен принос на Община Карлово; Проект “И аз имам семейство”; Проект „Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово”; Проект „Европейски фестивал на занаятите – Карлово 2013”; Проект “Подкрепа за достоен живот”; Проект “Обновяване и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на община Карлово; Проект “Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово”; Проект “Създаване на туристически комплекс „Старинно Карлово”. Обща стойност на проекта: 2 465 149,78 лв., от които 2 091 092,42 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, а 374 057,36 лв. представлява приноса на Община Карлово.

Д-р Кабаиванов също така каза, че до края на месец април се очаква да бъде подписан договорът на стойност над 5 млн. лв. по проект за изграждане на “Зелена градска среда”. По проекта ще бъдат оформени парковите пространства под Инфекциозното отделение на болницата и ЦДГ “Светлина” и пред стадиона в Карлово, където ще се оформи зона за активно спортуване с велоалеи и фитнес уреди. Ще бъде благоустроен и паркингът пред стадиона и направена малка естрада за провеждане на мероприятия на открито. Ще има постоянно видеонаблюдение над тези обекти. В подготовка е и проект за изграждане на депо за строителни отпадъци.

Награди за детска фолклорна формация при НЧ „Васил Левски – 1861 г.”

N267 

В Зала 2 на Националния дворец на културата София се проведе Младежки конкурсен фестивал на изкуствата София 2013г., организиран от Асоциация „Български фолклор” и „Еврогрейд” ООД. Представители на Народно читалище „Васил Левски-1861 г.” Карлово участваха в направление „Фолклорни танцови и певчески колективи и певчески солови изпълнители”. От 66 солови изпълнители във втора възрастова група от 13 до 16 години сред трите наградени млади таланти са възпитаниците на Велина Иванова от детската фолклорна формация „Розова долина”: второ място - диплом и грамота за Надежда Чилингирова и трето място - диплом и грамота за Татяна Христова.