Община Карлово

Официален сайт

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ мандат 2015 - 2019 г.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ1.Бюджет и финанси - 7 члена


Председател
Бонка  Атанасова  Карчева – Гичева
Членове
1. Иван  Маринов  Моллов
2. Доньо Тодоров Тодоров
3. Радослав  Минчев  Денчев
4. Стоянка  Кръстева  Кръстева
5. Тодор  Иванов  Диклиев
6. Веселин  Тодоров  Божков

2.  Стопанска и инвестиционна дейност, разпореждане и управление  на  общинско  имущество, земеделие  и  гори  -  9 члена;
Председател
Ерма  Димитрова  Попова
Членове
1.      Анастасия  Димитрова  Чолакова
2.     Севдалин  Иванов  Янков
3.     Илиана  Минчева  Лалова
4.     Манол  Василев  Манолов
5.     Петър  Иванов  Ганев
6.     Джемил  Ахмед  Караали
7.     Андон  Боянов  Андонов
8.    Цветелина  Радева  Раленекова
800x600
3. Оперативни програми и фондове на Европейския съюз  -  5 члена;
Председател
Светлозар  Аргиров   Янков
Членове
1.      Тодор  Иванов  Диклиев
2.     Манол  Василев  Манолов
3.     Стоянка  Кръстева  Кръстева
4.     Мехмед  Кеазим  Маджур
4. Строителство, благоустройство, транспорт и съобщения  -  7 члена;
Председател
Цветелина  Радева  Раленекова
Членове
1.      Тошко  Симеонов  Стоев
2.     Бонка  Атанасова  Карчева – Гичева
3.     Севдалин  Иванов  Янков
4.     Иван  Николов  Иванов
5.     Иван  Костадинов  Станчев
6.     Джемил  Ахмед  Караали
5. Административни  и  правни  въпроси  -  7 члена;
Председател
Тошко  Симеонов  Стоев
Членове
1. Севдалин  Иванов  Янков
2. Илиян  Трифонов  Вълков
3. Стефка  Пейкова  Савова
4. Пламен  Василев  Славов
5. Павлина  Матеева  Брайкова
6. Иван  Маринов  Моллов
6. Образование, култура, вероизповедания и наименования  -  9 члена
Председател
Доньо Тодоров Тодоров
Членове
1. Анастасия Димитрова Чолакова
2. Тани Петров Пимпилов
3. Веска Маринова  Ненчева
4. Павлина  Матеева  Брайкова
5. Радослав Минчев Денчев
6. Виолета  Павлова  Иванова
7. Мехмед  Кеазим  Маджур
8. Андон  Боянов  Андонов

7.  Здравеопазване, социални дейности и екология  -  8 члена;

Председател
д-р  Стоянка  Димитрова  Трифонова
Членове
1. Тани Петков Пимпилов
2. Стефка  Пейкова  Савова
3. Илиана  Минчева  Лалова
4. д-р Диана  Любомирова  Стайкова
5. Иван  Ненков  Трифонов
6. Виолета  Павлова  Иванова
7. Мехмед  Кеазим  Маджур
8.  Туризъм, спорт и младежки дейности  -  8 члена
Председател
 Радослав  Минчев  Денчев
Членове
1. Веска  Маринова  Ненчева
 2. Теодор  Делков  Шойлеков
3. Иван  Николов  Иванов
4. Светлозар  Аргиров  Янков
5. Иван  Ненков  Трифонов
6. Веселин  Тодоров  Божков
7. Джемил  Ахмед  Караали

9.  Проверка  за  установяване  на конфликт на интереси -   5 члена


 

Председател
Веселин  Тодоров  Божков
Членове
1. Иван  Донев  Иванов
2. Светлозар  Аргиров  Янков
3. Илиян  Трифонов  Вълков
4. Иван  Костадинов  Станчев