Община Карлово

Официален сайт

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник се прилага за обособените общински пазари на територията на град Карлово.

Чл. 2. Настоящият правилник регламентира:

1. Предмета и обхвата на дейността на общински пазари в гр. Карлово.

2. Реда за предоставяне на право за ползване на преместваеми търговски обекти и терени стопанисвани от Община Карлово и заплащане на такси.

3. Правата и задълженията на служителите от дейност “Общински пазари и тържища”.

4. Правата и задълженията на търговците, осъществяващи дейност на територията на общинските пазари.

5. Работно време и пропускателен режим.

6. Контрол и санкции.

Чл. 3. Основната цел на Правилника е да се създадат равноправни условия за разгръщане на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях.

Чл. 4. Разпоредбите на настоящия правилник са задължителни за всички упоменати в него лица.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ТЕРИТОРИЯТА НА КАРЛОВО

Чл. 5. На територията на град Карлово се определят следните постоянно работещи общински пазари:

  1. 1.Универсален пазар, с обособени три сектора: “Плодове и зеленчуци”, “Цветя” и “Промишлени стоки”.
  2. 2.Специализиран пазар за промишлени стоки

Чл. 6. На общинските пазари се извършва търговска дейност на дребно с:

1. На преместваемите търговски обекти /търговски маси/ и терени на територията на Универсален пазар: плодове и зеленчуци в прясно състояние, мед и пчелни продукти, цветя, семена, посадъчен материал, гъби, билки, подправки и сурови ядки, сурова млечна царевица, естествени метли и промишлени стоки.

2. На терените на територията на Специализиран пазар за промишлени стоки: нови и употребявани промишлени стоки за бита, дрехи и други разрешени от българското законодателство стоки.

Чл. 7. Извършването на търговска дейност на територията на общинските пазари се основава на свободната стопанска инициатива. Цените на стоките се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането.

 

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УНИВЕРСАЛЕН И СПЕЦИАЛИЗИРАН ПАЗАР В ГРАД КАРЛОВО

Чл. 8. (1) Предоставянето на право за ползване на преместваеми търговски обекти /търговски маси/, терени и тегло- измервателни уреди, собственост на Община Карлово се извършва от дейност “Общински пазари и тържища” срещу заплащане, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово.

            (2) Търговските маси и терени се предоставят за ползване за 1 /един/ ден или за 1 /един/ месец.

            (3) Таксата се заплаща на място на длъжностните лица от дейност “Общински пазари и тържища” срещу издаване на приходна квитанция или фактура.

            (4) Ползватели на територията на общинските пазари могат да бъдат физически и юридически лица - земеделски производители и търговци по смисъла на Търговския закон.

Чл. 9. Плащане на такса на Общинските пазари.

  1. 1.Заплащането на таксата за ден се извършва при получаване на право за ползване.
  2. 2.Заплащането на таксата за месец се извършва при получаване на право за ползване, а за всеки следващ месец - от 20 – то число до последния ден на текущия месец.
  3. 3.Не предплатени в горепосочения срок маси и терени се обявяват за свободни до пето число на новия месец.
  4. 4.Тегло – измервателни уреди се предоставят и ползват срещу заплащане при получаване, за ден, на територията на Универсален пазар.

Чл. 10. Предоставянето на право на ползване на терени се извършва след изчерпване на преместваемите търговски обекти /търговските маси/.

Чл. 11. (1) Всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на условията на чл. 8 (4) и получило право на ползване се вписва в регистър, воден от служителите от дейност “Общински пазари и тържища”.

            (2) В регистъра се вписват:

            - преместваем търговски обект/терен;

            - лицето, получило право на ползване, ЕИК;

            - срок на ползване.

Чл. 12. (1) На Общинските пазари, през активния сезон, когато търсенето надвишава предлагането, от едно лице могат да се ползват не повече от две търговски маси или терени.

            (2) В случаите на повече от един желаещ за обект или терен се тегли жребий, организиран и провеждан от служителите на дейност “Общински пазари и тържища”.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА”

Чл. 13. Служителите от дейност “Общински пазари” имат следните права и задължения:

1. Да организират и контролират спазването на изискванията на Наредбата за организация и управление на пазарите на територията на град Карлово и настоящия Правилник за вътрешния ред на Общинските пазари, и осигуряват условия за защита интересите на потребителите.

2. Да предоставят за ползване и таксуват търговски маси и терени.

3. Да осигуряват ежедневно контролен тегло-измервателен уред за проверка на теглото на закупената стока.

4. Да оказват пълно съдействие на ползвателите на Общинските пазари за решаване на възникнали проблеми и ситуации.

5. Да организират и провеждат жребии в случаите на чл. 12 (2).

6. Да осигуряват поддръжката и техническата изправност на търговските обекти, съоръжения и инфраструктура на пазарите и своевременно уведомяват ръководството за належащо подобряване и усъвършенстване на същата.

7. Да организират поддържането на реда и чистотата на Общинските пазари на територията на град Карлово и осъществяват контрол за спазването им.

8. Да уведомяват компетентните органи за контрол в случаите, когато е налице нарушение извън тяхната компетентност.

9. Да водят регистър за предоставените търговски маси и терени.

10. Да изготвят и представят на ръководството ежемесечен отчет за предоставяните търговски маси и терени, и събраните такси.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

Чл. 14. Всеки търговец, осъществяващ дейност на Общинските пазари на територията на град Карлово има право:

1. Да получи право на ползване на преместваеми търговски обекти /търговски маси/ и/или терени.

2. Да излага за продажба на общинските пазари стоки на свободни цени.

Чл. 15. Търговците, осъществяващи дейност на Общинските пазари на територията на град Карлово са длъжни:

1. Да спазват всички изисквания на българското законодателство и нормативната уредба на общината, отнасящи се до извършваната от тях търговска дейност.

2. Да не извършват търговска дейност на територията на Общинските пазари без да е вписан в регистъра за предоставените търговски маси и терени.

3. Да не местят или да упражняват интервенция върху предоставеното им за ползване общинско имущество без знанието и съгласието на дейност “Общински пазари и тържища”. Те носят отговорност за външния вид на съоръженията, като всички повреди в следствие на безстопанственост или неправилна експлоатация се отстраняват за тяхна сметка;

4. Да не променят предназначението на ползвания от тях търговски обект и извършват преустройство на общинско имущество без писменото съгласие на дейност “Общински пазари и тържища”.

4.1. Да не заемат търговски маси и терени, различни от тези за които са заплатили, без писменото съгласие на дейност “Общински пазари и тържища”.

5. Да не увеличават нерегламентирано предоставената им площ.

6. Да осигурят право на избор от асортимента на предлаганата от тях стока на клиентите.

7. Да използват проверени и одобрени за експлоатация по съответния ред измервателни уреди. Да осигуряват за клиентите необходимата видимост до показанията на измервателния уред;

8. Да не поставят допълнителни собствени съоръжения (маси, стойки, тенти, найлонови прегради и др.).

9. Продажбата на стоки на отдадените за ползване съоръжения и терени може да се осъществява само от титуляра, от неговия съпруг (съпруга), от лица в родствена връзка по права линия с титуляра без ограничение и съребрена до втора степен включително или лица, наети от ползвателя с трудов договор.

10. Да транспортират, разтоварват и складират стоките в подходящ амбалаж, който след освобождаването му да изнасят извън района на Общинските пазари.

11. Да не заготвят и мият продукцията си на територията на Общинските пазари и района около него.

12. Да не разполагат предлаганите от тях стоки директно върху земята.

13. Да поддържат хигиената до обектите и масите си, да почистват и изхвърлят отпадъците от дейността си на определените за целта места.

14. Да почистват площта около обекта и масата си при натрупване на сняг и лед.

15. Да не оставят заключени търговските маси при ползването им за един ден.

16. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до осигуряване на обществения ред и спокойствие на гражданите на територията на Общинските пазари, предвидени в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Карлово.

17. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до пожарната безопасност.

Чл. 16. Не се разрешава на територията на общинските пазари продажба на открито на:

† месо, месни продукти, мляко и млечни продукти;

† домашно приготвени стерилизирани плодово-зеленчукови и месни консерви;

         † яйца, без притежаван ветеринарен сертификат;

        † спиртни и тютюневи изделия.

 

ГЛАВА ШЕСТА

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл. 17. (1) За територията на Универсален пазар работното време е определено в чл. 15 от Наредбата за организация и управление на пазарите на територията на град Карлово

              За летен период      - от 06.30 до 22.00 часа;

              За зимен период     - от 07.00 до 21.00 часа.

като началото и края на периодите е според приеманото за страната лятно и зимно часово време

              (2) За самостоятелните магазини работното време се определя индивидуално от фирмата, която ги стопанисва и обявява на видно за клиентите място, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите

Чл. 18. (1) За осигуряване на нормални и безопасни условия за работа на територията на Универсален пазар се въвежда следния пропускателен режим за пътни превозни средства, собственост на ползвателите на търговски маси:

1. За летен период       - от 06.00 до 09.00 часа и от 15.00 до 22.00 часа;

                 събота           - от 06.00 до 08.00 часа и от 15.00 до 22.00 часа;

2. За зимен период      - от 07.00 до 10.00 часа и от 15.00 до 21.00 часа.

                 събота           - от 07.00 до 08.30 часа и от 15.00 до 21.00 часа;

(2) Пътните превозни средства следва да напускат територията на Универсален пазар веднага след приключване на товаро-разтоварните дейности. Време за престой на пътното превозно средство за зареждане със стока - до 30 минути.

(3) На територията на Универсален пазар се забранява паркирането и престоя на моторни превозни средства на посетители извън определените за това места.

Чл. 19. (1) Универсален пазар се охранява от звено “Самоохрана” към Община Карлово.

              (2) Охраната се извършва ежедневно от 20.00 ч до 08.00 ч.

 

ГЛАВА СЕДМА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 20. Контрол върху дейността на лицата, извършващи търговска дейност на територията на Общинските пазари за спазване на разпоредбите на настоящия Правилник за вътрешния ред, Наредбата за организация и управление на пазарите на територията на Община Карлово и другите нормативни актове, свързани с дейността на Общинските пазари се упражнява от длъжностните лица от дейност “Общински пазари”.

Чл. 21. (1) При констатиране на нарушения при изпълнение на чл.20, служителите от дейност “Общински пазари и тържища” уведомяват съответните компетентни органи /звено “Инспекторат” към Община Карлово, РУ “Полиция”, РС “ПБЗН”, БАБХ и др./ за предприемане на съответстващи действия и налагане на санкции.

 

ГЛАВА ОСМА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящият Правилник за вътрешния ред на общинските пазари на територията на град Карлово е разработен на основание § 2 (2) от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организация и управление на пазарите на територията на Община Карлово.

 

§2 Правилникът може да бъде актуализиран при необходимост, като направените промени се утвърждават от Кмета на Община Карлово.

 

§3 Правилникът се оповестява на населението чрез интернет страницата на Община Карлово и чрез разлепване на видно място на територията на Универсален пазар.

 

§4 Настоящият Правилник е утвърден със заповед № ........................................ на Кмета на Община Карлово и влиза в сила от датата на утвърждаването.