Н А Р Е Д Б А за управление на отпадъците на територията на Община Карлово