ОБЩИНА КАРЛОВО


В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

 

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Тази система определя механизмите за наблюдение, установяване на нарушения, докладването, предприемането на мерки и огласяването на предприетите мерки по спазването на Кодекса за етично поведение на служителите в общинска администрация - гр.Карлово с цел да се гарантира спазването на нормите му.
Чл. 2 Системата се прилага за спазване на принципите на законност, обективност, безпристрастност и демократичност.

Глава втора
МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

Чл. 3 (1) Ръководителите на съответните структурни звена при община Карлово следят и отговарят за спазването на нормите на кодекса от служителите в съответното структурно звено.


Секретарят на община Карлово следи и отговаря за спазването на нормите на кодекса от съответните ръководители.
В случай на отсъствие на даден ръководител за спазването на нормите на кодекса от служителите в звеното отговаря лицето, което го замества, а ако такова не е определено следи и отговаря Секретарят на община Карлово.
В случай на отсъствие на Секретарят за спазването на нормите на кодекса отговаря лицето, което го замества.
Чл. 4 Всички служители в община Карлово следят за спазването на нормите на кодекса от Секретарят на общината и съответните ръководители.
Чл. 5 Всички граждани при взаимоотношенията си с община Карлово могат да следят за спазването на нормите на кодекса от Секретарят на общината, ръководителите на съответните структурни звена и всички останали служители на община Карлово.

Глава трета
МЕХАНИЗЪМ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

Чл. 6 Нарушения на нормите на Етичния кодекс се установяват по сигнали (устни или писмени) от ръководителите на звена, служителите на община Карлово и граждани при работата си с община Карлово.
Чл. 7. (1) Сигналите за нарушение на нормите на Етичния кодекс могат да бъдат писмени или устни.
(2) Писмените сигнали се внасят в деловодството на община Карлово и се регистрират деловодната система.
(3) Устните сигнали се представят пред:
1. Съответния ръководител - за нарушения, извършени от служителите на община Карлово от същото звено;
2. Секретар на община Карлово - за нарушения, извършени от ръководители на структурни звена.
(4) Нарушения, извършени от Секретарят на общината се установяват само в писмен вид, внесен до Кмета на община Карлово.
Чл. 8 (1) Всеки подаден сигнал за нарушение на нормите на Етичния кодекс от служител на община Карлово и/или ръководител се проверява лично от Секретарят на общината не по-късно от края на следващия работен ден. В случай, че Секретарят на общината отсъства, проверката се извършва след неговото завръщане. Лицето, заместващо Секретарят на общината е длъжно да го информира за всички подадените сигнали по време на неговото отсъствие
Чл. 9 (1) Установяването на нарушението задължително включва разговор с лицето, срещу когото е подаден сигнала за нарушение на нормите на Етичния кодекс с цел установяване на обективната фактическа обстановка. Когато нарушението е от служител на община Карлово на разговора присъства и съответния ръководител на звеното. При необходимост могат да бъдат проведени и други действия, свързани с обективното изясняване на случая, който е сигнализиран.
(2) При необходимост се съставя писмен протокол за подадения сигнал и установеното нарушение, който се подписва от лицето, подало сигнала; служителят срещу когото е сигнала и поне още едно лице.


Глава четвърта
МЕХАНИЗЪМ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

Чл. 10 При констатирани с протокол по чл. 9, ал.2 от настоящата система нарушения на нормите на Етичния кодекс, съответният ръководител докладват писмено на Секретаря на общината.
Чл. 11 При констатирани с протокол по чл. 9, ал.2 от настоящата система нарушения на нормите на Етичния кодекс от съответен ръководител на звено, Секретарят на общината внася писмен доклад до Кмета на община Карлово.
Чл. 12 (1) При констатирани нарушения на нормите на Етичния кодекс от служители на община Карлово и/или ръководител, гражданите докладват случая на Секретаря на общината в устен или писмен вид по техен избор.
(2) При констатирани нарушения на нормите на Етичния кодекс от Секретаря на общината, гражданите докладват случая в писмен вид на Кмета на община Карлово.

Глава пета
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПРИ УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

Чл. 13 (1) Всички доклади за нарушаване на нормите на Етичния кодекс от служителите на община Карлово и ръководители се проверяват:
1. по реда на Закона за държания служител - за служителите на община Карлово по служебни правоотношения;
2. по реда на Кодекса на труда – за служителите на община Карлово по трудови правоотношения.
(2) Всички доклади за нарушаване на нормите на Етичния кодекс от Секретарят на общината се проверяват по ред, определен от Закон за държавния служител.
Чл. 14 (1) При безспорно установени нарушения на нормите на Етичния кодекс от служителите на община Карлово и ръководител, Секретарят на общината взема решение дали да се търси дисциплинарна отговорност:
1. по реда на Закона за държания служител - за служителите по служебни правоотношения;
2 . по реда на Кодекса на труда - за служителите по трудови правоотношения.
Чл. 15 Кметът на община Карлово издава мотивирана заповед за налагане на дисциплинарно наказание на служителите по трудови и служебни правоотношения.
Чл. 16 Дисциплинарни наказания на служителите по служебни и трудови правоотношения се налагат с писмен акт на органа по назначаването.
Чл. 17 Всички наложени дисциплинарни наказания за нарушения на нормите на Етичния кодекс могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по съответния административен и/или съдебен ред.

Глава шеста
МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО С ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПРИ УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

Чл. 18 С всички влезли в сила дисциплинарни наказания за нарушения на Етичния кодекс се запознават служителите на община Карлово .
Чл. 19 За запознаването с предприетата мярка се съставя протокол, който се подписва от Секретарят на общината и ръководителите на съответните структурни звена .

Глава осма
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 Изменения и допълнения в настоящата система се извършват при промяна на нормативната уредба от Кмета на община Карлово.