О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т -   К А Р Л О В О


            На основание чл. 25,т. 1 и т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   свиквам   общинските     съветници     на   28.06.2018 година /ЧЕТВЪРТЪК/от 10,00 часа в зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание   на   Общински съвет   Карлово при   следния дневен ред