Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на ЦДГ "Ана Козинарова"