ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА КАРЛОВО

 

Untitled

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В ОБЩИНА КАРЛОВО

КАРЛОВО - 2012 г.

 

 I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в Община Карлово се издава от Кмета на общината, в качеството му на Работодател, на основание чл. 181 от Кодекса на труда. С ПВТР в Община Карлово се конкретизират правата и задълженията на всички работници и служители, страна по индивидуално трудово или служебно правоотношение с работодателя, наречени по-долу работници.

           (2) ПВТР в Община Карлово предоставя уредба на въпросите,свързани с организацията на трудовия процес и осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването на ефективността на труда.

Чл. 2. При изготвянето на този правилник са взети предвид императивните правни норми, съдържащи се в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, уреждащи неговото приложение и цялото действащо българско законодателство.

Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда:

                             1. Възникването, изменението и прекратяването на трудови и служебни правоотношения;

                             2. Регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските;

                             3. Правата и задълженията на работодателя;

                             4. Правата и задълженията на работниците;

                             5. Трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и реализирането на ограничената имуществената отговорност;

                             6. Пропускателният режим в Община Карлово

                             7. Защита на електронната информация;

                             8. Командировки;

                             9. Оперативки;

                           10. Приемни дни;

                           11. Йерархия, отговорности и субординация;

                           12. Изявления;

                           13. Ред за ползване на заседателните зали;

                           14. Размножаване на материали и организация на домакинското обслужване;

                          15. Гараж и транспортно обслужване;

I.ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

            Чл. 4. Работодателят си запазва правото да сключва трудови договори със срок за изпитване в своя полза и за период, не по-дълъг от 6 месеца.

Чл. 5. (1) Основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор, сключен между работника и работодателя в писмена форма.

           (2) Към молбата си, отправена към работодателя, желаещият да встъпи в трудово правоотношение прилага:

                           - лична карта за справка, която се връща веднага;

                           - документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, изискващи се за заемането на вакантната длъжност, за която лицето кандидатства;

                           - документ, удостоверяващ придобитият стаж по специалността;

                          - документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

Чл. 6. При необходимост работодателят може да изисква и предоставянето на допълнителна информация, извън посочената в предходния текст, свързана с придобития от кандидатстващия за конкретната длъжност професионален опит и квалификация.

Чл. 7 Служебните правоотношения с държавните служители възникват с административен акт за назначаване на Кмета на общината след успешно преминат конкурс.

Чл. 8. (1) Работникът е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, описани в предходния текст, освен ако страните не са уговорили друго.

         (2) В случай че работникът не постъпи на работа в посочения срок, трудовото правоотношение се счита за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, доведени до знанието на работодателя с писмено уведомление, направено до изтичането на срока по чл. 8, ал. 1 от този правилник.

Чл. 9. Изпълнението на задълженията по трудов договор започва с постъпването на работника на работа, което се удостоверява в писмен вид, с акт за постъпване, който се прилага към неговото трудово досие.

Чл. 10. (1) Валидно възникналото трудово правоотношение може да бъде изменено с писмено съгласие на страните по него, съставляващо неразделна част от трудовия договор.

             (2) Писменото съгласие по ал.1, оформено като допълнително писмено споразумение, се изготвя, съгласува, сключва и съхранява по реда, установен за трудовите договори в Община Карлово.

             (3) Работодателят или работникът не могат да променят едностранно клаузите на сключения трудов договор, освен в хипотезите, установени с нормативен акт.

             (4) Трудовите правоотношения не могат да се изменят без съгласие на работника, с изключение на наличие на обстоятелствата по чл.120 и чл. 121 от Кодекса на труда.

             (5) Служебните правоотношения не могат да се изменят едностранно от Кмета на общината освен в случаите, посочени в гл. IV на Закона за държавния служител.

Чл. 11. (1) Прекратяването на трудовия договор се извършва при наличието на предпоставките и при спазването на процедурата, предвидена в Кодекса на труда.

             (2) Работникът може едностранно да прекрати трудовото си правоотношение с предварително писмено предизвестие, отправено до работодателя в сроковете по чл. 326 от Кодекса на труда, предхождащ момента на прекратяване.

             (3) Трудовият договор, сключен със срок за изпитване, може да бъде прекратен без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен.

II.РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 12. Нормалната продължителност на работното време през деня в Община Карлово е 8 часа, при петдневна работна седмица, с обща седмична

продължителност 40 часа.

Чл. 13. (1) Началният и крайният час на работния ден и на почивката за храна се определят със заповед на Кмета на общината.

           (2) Работниците и служителите от общинска администрация заемат работните си места 5 минути преди началото на работното време.

           (3) Работният ден в Община Карлово е с начален час 08.15 часа и приключва в 17.00 часа. Съгласно Наредбата за условията, реда и изискванията за физиологичен режим на труд в рамките на работния ден се ползват още две почивки:

             Преди обед: от 10.30 ч. до 10.45 ч.

             След обед:  от 15.00 ч. до 15.20 ч.

                       (4) С цел по-доброто и ефективно обслужване на гражданите работното време на някои от обслужващите гишета в информационния център може да бъде плаващо и различно от това на останалите служители в администрацията.

           (5) Работното време на служителите и работниците от дейност «Чистота», дейност «Общински пазари и тържища» , дейност «Обредни домове и зали» и звено «Общинска самоохрана» се регламентират с графици, съгласувани с Директорите на дирекции и утвърдени от Секретаря на общината.

Чл. 14. (1) В дирекциите, където няма внедрена система за отчитането на присъствието, се води присъствена книга.

             (2) За всеки месец се изготвя работен табел, който се предава в сектор «Човешки ресурси» до първо число на следващия месец.

Чл. 15. Поради особения характер на работа, изискваща изпълнение на функционалните задължения и след изтичане на редовното работно време, се изготвя заповед на Кмета за всеки отделен случай за удължаване на работното време, съгласно чл. 136 а от КТ. За удължаване на работното време работодателят е длъжен да уведоми предварително инспекцията по труда.

Чл. 16. Полагането на извънреден труд се извършва единственно след заповед на Кмета на общината и при наличието на предвидените в Кодекса на труда предпоставки.

Чл. 18. Работниците и служителите в Община Карлово имат право на отпуск, което право могат да упражнят в съответствие с разпоредбите на Глава VIII от Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Чл.17.(1) Платеният годишен отпуск се определя съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

           (2) Работникът или служителят ползва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, в съответствие с утвърдения от Кмета на общината график.

           (3) Ползването на платения годишен отпуск се извършва въз основа на писмена молба до Кмета и след съгласуване със съответния пряк ръководител, директора на дирекция, секретаря на общината, най-малко 3 дни преди началния ден на отпуската.

        (4) Разрешаването на отпуската става само с писмена заповед на Кмета на общината

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Чл. 19. Работодателят е длъжен:

                 1. да осигури на работника или служителя работно място, нормални, безопасни и здравословни условия при изпълнение на неговите трудови задължения;

     Във връзка с това Кмета на общината сключва договор със Служба за трудова медицина, която изготвя и извършва всички изискуеми от законодателството документи и действия;

                 2. да снабдява работниците или служителите с необходимите за извършването на работата им техника, пособия, материали и консумативи;

                 3. да предостави на всеки работник или служител кратко описание на работата, която той се ангажира да изпълнява (съгласно длъжностна характеристика);

                 4. при необходимост да дава на работещия задължителни указания относно начина и реда на реализиране на неговите трудови ангажименти, като осъществява контрол върху тяхното изпълнение;

                 5. да запознае работниците с приетите и утвърдени от него вътрешни правила в Община Карлово;

                 6. в срок да изплаща дължимите трудови възнаграждения;

                 7. да осигури работниците и служителите за всички осигурени социални рискове, при спазване на условията и реда, установени с Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение.

Чл. 20. Работодателят има следните права:

               1. да изисква от всеки работник или служител точно, добросъвестно и качествено да изпълнява възложените му трудови задължения;

               2. да издава задължителни за работещите в Община Карлово указания и нареждания относно изпълнението на тяхната трудова функция;

               3. да осъществява контрол върху спазването и прилагането на вътрешните актове в Община Карлово, както и върху изпълнението на задължителните указания по т. 2;

               4. да осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на работниците или служителите имущество;

               5. да налага установените в текста на чл. 188 от Кодекса на труда и чл. 90 от Закона за държавния служител дисциплинарни наказания;

               6. да търси ограничена имуществена отговорност за виновно причинените от работника или служителя вреди.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ

Чл. 21. Работниците или служителите в Община Карлово имат следните права:

             1. на трудово възнаграждение, в сроковете и условията, предвидени с индивидуалния им трудов договор с работодателя;

             2. на социално и здравно осигуряване, съгласно действащата нормативна уредба;

             3. на почивките и отпуските, установени в раздел трети от този правилник, при спазване на императивните разпоредби на Кодекса на труда;

             4. на нормални, здравословни и безопасни условия на труд, съгласно приетите от работодателя вътрешни правила;

             5. да получат кратко описание на работата, която поемат ангажимента да извършват (длъжностна характеристика);

             6. да получават указания относно начина на изпълнение на трудовите им задължения;

             7. да получават от работодателя достоверна и своевременна информация по въпроси, непосредствено свързани с техните трудови ангажименти;

             8. на достъп до утвърдените от работодателя вътрешни актове, правилници и правила в Община Карлово.

 

Чл. 22. Работниците или служителите са длъжни:

             1. да изпълняват възложената им съгласно индивидуалния трудов договор работа в изискуемото количество и качество;

             2. да изпълняват указанията и нарежданията на работодателя, издадени във връзка с техните трудови задължения;

             3. стриктно да се придържат към изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, към приетите технически и технологични правила, правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и всички други вътрешни правила, действащи в Община Карлово;

           4. да спазват установените във връзка със съхранението и експлоатацията на повереното им имущество вътрешни актове и задължителни указания на работодателя;

           5. да изпълняват и спазват стриктно процедурите, утвърдени в Наръчника по качеството, съгласно изискванията на ІSO 9001:2008. При възникнали несъответствия да изготвят протоколи за несъответствия с предложения за превантивни и коригиращи действия;

           6. да спазват уговореното с текста на чл. 12 и чл. 13 от този правилник работно време, като го използват за изпълнение на своите трудови задължения;

           7. да съгласуват работата си с другите работници или служители, в атмосфера на сътрудничество, координация и толерантност и с поведението си да не възпрепятстват изпълнението на техните трудови ангажименти;

           8. да проявяват лоялност към работодателя, като не разпространяват поверителни за него сведения и пазят доброто му име и репутация;

           9. да поддържат и повишават своята професионална квалификация, във връзка с длъжността, която заемат и с потребностите на Община Карлово;

           10. да се явяват на работното си място навреме и в състояние, позволяващо им да изпълнява възложените им задачи, и да не употребяват по време на работа алкохол и други упойващи средства.

Чл. 23. Режимът на потребление на енергия, консумативи и материали, съпътстващи трудовия процес в Община Карлово се изпълнява от всички работници като се съблюдават принципите на икономичност и производствена ефективност на труда.

V.ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 

 Чл. 24. Работниците и служителите в Община Карлово са длъжни да изпълняват поетите от тях трудови задължения и да спазват трудовата дисциплина, регламентирана в Кодекса на труда, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник.

Чл. 25. (1)Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на виновно неизпълнение на трудовите задължения на работника, за което на нарушителя се налага дисциплинарно наказание.

             (2) Нарушения са и:

                      1. Грубото, невъзпитано отношение спрямо гражданите и служителите;

                       2. Изпълнението на административни услуги срещу заплащане, извън определената Тарифа, одобрена от Общински съвет;

                       3. Пренасочване на гражданите за обслужване от частни фирми и сдружения;

                       4. Неспазването на сроковете за извършване на административни услуги, регламентирани в списъка на административните услуги на общината;

                       5. Просрочване на отговорите на жалби и удовлетворяване на молби;

Чл. 26. При извършването на административни услуги стриктно се спазват Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община Карлово.

Чл. 27. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при необходимост от по-ранно приключване на работния ден, работникът или служителят е длъжен да предварително да уведоми прекия си ръководител и да получи неговото разрешение. При отсъствие на същия се информира следващия началник по йерархия.

Чл. 28. (1) Употребата на алкохол в рамките на работното време е забранена.

         (2) Работодателят или ръководителят на съответното подразделение (дирекция, отдел, сектор, звено) може временно да отстрани от работа работник, който се явява на работното си място в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго упойващо вещество. Отстраняването е в сила, докато работникът не възстанови годността си да изпълнява възложените му трудови функции.

           (3) През времето, докато трае отстраняването, работникът не получава трудово възнаграждение.

Чл. 29. Непосредствените ръководители следят за спазването на сроковете за налагане, предсрочно заличаване или заличаване на дисциплинарните наказания.

Чл.30. Дисциплинарните нарушения на държавните служители се разглеждат по предложения на непосредствените им ръководители от Дисциплинарен съвет, по нареждане на Кмета на общината.

Чл. 31. Работникът или служителя отговаря имуществено за вреда, която е причинил на работодателя поради небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. Размерът и редът за осъществяване на тази отговорност се определят съгласно разпоредбите на действащото трудово законодателство.

Чл. 32. Имуществената отговорност на работника се прилага независимо от дисциплинарната, административно-наказателната и наказателната отговорност за същото деяние

VI.ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл. 33. Всеки работник или служител в Община Карлово има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време.

Чл.34. Абсолютно се забраняват срещи на служител с външни лица в сградата на общината през работно време.

Чл. 35. (1) Обслужването на гражданите се извършва в Информационния център, в който има гишета със специалисти по административно и информационно обслужване, от подразделенията на общата и специализирана администрация, както и постоянна приемна на Кмета.

                       (2) Директорите на дирекции организират изпълнението на задачите така, че ако трябва да се прави консултация по даден въпрос, то специалиста слиза във фоайето на първия етаж или в информационния център.

                      (3) Гражданите се срещат с Кмета на общината, Заместник кметовете и Секретаря на общината в приемните им дни. В други дни среща може да се осъществи след предварителна уговорка.

                        (4) Кметове, служащи в кметствата на населените места и общински съветници се пропускат в сградата, след показване на служебна карта и се обслужват приоритетно от общинската администрация.

                       (5) Пропускателният режим се извършва в сградата на ул. „Петко Събев” № 1, в сградата на площад ”20 юли” № 10 от 08.00 часа до 17.00 часа от звено „Общинска самоохрана”. Охраната на сградата на ул. „Петко Събев” № 1 от 17.00 ч до 08.00 ч се извършва от оперативния дежурен, а сградата на площад ”20 юли” № 10 се заключва от оперативния дежурен по Община.

VII.ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 36. При работа с внедрени програмни продукти се спазва технологичната дисциплина за работа с всеки от тях за съхраняване на информацията при технически сривове и аварии. Задължително се следва стриктно инструкцията за експлоатация на разработчика на продукта, която включва презаписи на базите данни и други предписани с тази цел действия.

Чл. 37. Не се позволява достъпът на външни лица до компютърната техника в общината, освен от специалисти по внедряване и поддръжка на програмни продукти, контрол на висшестоящи органи и други.

Чл. 38. (1) За защита на компютърната информация от вируси и неправомерен достъп или недобронамерена интервенция се ограничава до минимум достъпът до интернет.

                 (2) Не се позволява ползването на комуникационни продукти и сайтове, несвързани с работата на служителите.

                 (3) Не се допуска въвеждането на информация от външни технически носители, непроверени от специалист по информационно обслужване с програма за антивирусна защита.

Чл. 39. При въвеждане на входна парола за включване на компютър, то тя се регистрира в дневник, воден от главен специалист информационно обслужване и технологии.

IХ. КОМАНДИРОВКИ

Чл. 40. (1) Командировката се осъществява само след предварително издадена писмена заповед за командировка от Кмета на общината.

               (2) Необходимостта да се командирова служител, дата и цел на командировката се докладва най-късно до 16.00 ч на предхождащия пътуването ден в дневник за командировките, находящ се в сектор “Човешки ресурси”. Докладът за командировката се утвърждава от прекия ръководител на командирования.

               (3) Служителите в сектор Човешки ресурси” изготвят заповедта, съгласно изискванията на раздел ІІ, чл. 9, ал. 1 от Наредбата за командировките и осигуряват подписването на заповедта от Секретаря на общината.

Чл. 41. (1) При особени обстоятелства командироващият може да се разпореди устно за командировката, но в три дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.

                           (2) След представяне на заповедта или устното разпореждане на Кмета от сектор ЧР се издава номер на командировъчната бланка. По време на командировката бланката се оформя надлежно.

Чл. 42. Командированият след завръщане в 3 дневен срок прави устен или писмен доклад за извършената работа. Командировъчната бланка се подписва от командирования и кмета или упълномощено от него лице, подписва се от Началник на отдел “Счетоводство” и се представя в касата за изплащане.

Чл. 43. (1) Ако пътуването с ЛМПС е разрешено от кмета се попълва и точка 3 от командировъчната бланка, пътен лист за изминатите километри /междуградско и градско пътуване/, като се представя фактура и фискален бон за зареденото гориво.

             (2) При пътуване с автобус и ж.п. превоз пътни разходи се изплащат срещу представен билет.

            Чл. 44. Командировъчната заповед може да се използва само във връзка с една командировка и се изплаща в размер, съгласно Наредбата за командировките и в рамките на утвърдените им за тази цел средства за съответната календарна година.

Х. ОПЕРАТИВКИ

Чл. 45.(1) Седмичните оперативки се провеждат:

                                  1. Директори на дирекции със служители от дирекцията всеки петък от 16.30 часа до 17.00 часа

                                 2. Секретар на община с Директори на дирекции и началници на самостоятелни отдели - всеки вторник от 09.00 до 10.00 часа ;

                                  3. Кмет на общината със Заместник- кметове, Секретар на община и Директор на общински инспекторат: понеделник, сряда и петък от 09.30 часа

             (2) Месечни оперативки се провеждат:

                         1. Кмет на община с кметове на населени места – всяка първа сряда на месеца от 10.00 часа;

                         2. Кмет и представители на държавните и общински организации и фирми в общината – датата се определя от кмета в началото на всеки месец. Присъстват секретарят, заместник кметовете на общината и директорите на дирекции в общинска администрация;

                         3. Оперативки със служители в кметствата се провеждат при възникнала необходимост, не по-рядко от веднъж месечно. Присъстват служители, които имат отношение към разискваните въпроси.

ХI. ПРИЕМНИ ДНИ

            Чл. 46. (1) Постоянна приемна на кмета и неговите заместници в информационния център работи всеки ден с работното време на администрацията

                             (2) В приемните дни всеки може да посети съответния заместник кмет, секретаря и кмета на общината, след предварително записване от служителя в приемната на кмета.

Чл. 47. Приемните дни са:

               1. Кмет на общината – сряда от 14.00 часа до 17.00 часа;

               2. Секретар на община – понеделник от 14.00 часа до 17.00 часа;

               3. Заместник кмет по хуманитарни и социални дейности

                                                             четвъртък от 14.00 часа до 17.00 часа.

               4. Заместник кмет по териториално развитие

                                                             вторник от 14.00 часа до 17.00 часа;

ХII. ЙЕРАРХИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И СУБОРДИНАЦИЯ

Чл. 48.(1) Общинската администрация по въпросите на йерархията, отговорностите и субординацията е структурирана както следва: Кмет на община, Секретар на община, Директори на дирекции, Началници на отдели и специалисти.

                   (2) Общинската администрация се дели на обща и специализирана и е подчинена на Секретаря на общината.

ХIII. ИЗЯВЛЕНИЯ

Чл. 49. Информация по отношение на програмата и проблемите на Общината се получава и изнася в публичното пространство единствено от Началника на отдел “Канцелария”.

ХIV.РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАСЕДАТЕЛНИТЕ ЗАЛИ

Чл. 50. (1) Заседателната зала “Васил Караиванов” и зала № 305 /малка заседателна зала/ се ползват със заявки до Директор на дирекция “Административно, информационно и правно обслужване”, който изготвя график.

                  (2) Секретарят на общината утвърждава графика за ползването на залите.

     (3) Ползването на зали от външни юридически или физически лица става със заявление до Кмета на общината, заведена по надлежния ред, най- малко три дни преди заявената дата.

     (4) Тарифа за ползването се заплаща в касата на общината, съгласно размера определен от Общински съвет.

ХV.РАЗМНОЖАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАКИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

 Чл. 51 (1). Размножаването на печатни материали се извършва по списък в реда на постъпването, като се дава предимство при спешност.

                     (2) Не се размножават бланки и формуляри в голям брой и с продължителна употреба, които се изработват в печатница.

                     (3) Отговорникът за размножителната техника води дневник, в който се вписват дата, вид на материала, приносител на материала и брой страници.

         Чл. 52. Служебният абонамент за вестници и списания се извършва от Директора на дирекция “Административно, информационно и правно обслужване”, след съгласуване със секретаря на общината.

          Чл. 53. (1) Директорите на дирекции, Началниците на самостоятелни отдели и кметовете на населените места изготвят чрез докладни записки заявки за необходимите краткотрайни материали и дълготрайни материални активи.

                       (2) Утвърдените заявки от Секретаря на общината се изпълняват по реда и правилата в Наръчника по СФУК.

         Чл. 54. (1) Служебният инвентар и пособията се зачисляват на съответните служители, а инвентарът в помещенията за общо ползване на общ отговорник, определен от Директора на дирекцията.

                       (2) Изнасянето на инвентар и пособия извън сградата на общината за ремонт или разместване от една канцелария в друга става само след нареждане на Директора на дирекцията и уведомяване на Началник отдел “Счетоводство” и след надлежно подписан приемо- предавателен протокол.

ХVІ. ГАРАЖ И ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 55. (1) Леките и лекотоварни автомобили пребивават и нощуват в клетките на гаража на Общината. Всеки шофьор носи отговорност за техническото състояние на автомобила, като най-малко веднъж седмично му прави технически преглед.

               (2) Нормите за разход на гориво се определят със заповед на кмета на общината за зимния и летния период и при начално пускане на всеки новополучен такъв.

Чл. 56. (1) Заявки за ползване на служебни автомобили се правят само от Директорите на дирекции или от председателя на комисията, назначена със заповед на Кмета, след преценка за целесъобразността за ползване.

             (2) Заявката се вписва в книга за заявки, находяща се при секретарката на заместник- кметовете до 16.00 часа на предхождащия пътуването ден, а за автомобилите на звено „Общински инспекторат” – в деловодството на звеното.

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 57. За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото трудово законодателство и утвърдените от работодателя вътрешни актове в Община Карлово.

Чл. 58. Настоящият правилник е утвърден от Кмета на общината със Заповед № 887/ 29.09.2012 г. , влиза в сила на 01.10.2012 г. и може да бъде изменян и допълван по реда на неговото приемане.