Община Карлово

Официален сайт

Защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


        Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Община Карлово, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:

Община Карлово

Седалище и адрес на управление:

ул. “Петко Събев“ № 1, гр. Карлово

п. к. 4300

Данни за кореспонденция:

ул. “Петко Събев“ № 1, гр. Карлово

п. к. 4300

Телефон:

0335/54500

Web site:

www.karlovo.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Данни за кореспонденция:

ул. “Петко Събев“ № 1, гр. Карлово,

п. к. 4300

E-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон:

0335/54585ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧННИ ДАННИ - ОБРАЗЕЦ

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Община Карлово събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване на нарушение на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

Наименование:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Данни за кореспонденция:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Телефон:

02 9153 518

Web site:

www.cpdp.bg

E-mail:

\\Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., \\Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като Община Карлово си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („правото да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение срещу обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Община Карлово изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Община Карлово.
Община Карлово няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Община Карлово да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Община Карлово да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Община Карлово не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, ноВие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Община Карлово имат преимущество пред интересите Ви.
Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Община Карлово събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Услугите, които Община Карлово предоставя, изискват и различен срок за съхраниение на личните данни на хартиен/електронен носител, като сроковете са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите, срокът се определя съгласно целите, за които са събрани и се обработват данните.

Община Карлово съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Категории получатели на лични данни:

Категориите получатели на лични данни, на които Община Карлово предоставя достъп извън организацията:

 • На публични органи (Национална Агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Община Карлово и по нейно нареждане или възлагане).
 • На трети лица – само когато е изрично законово регламентирано.
Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Община Карлово се ръководи от следните принципи:

(а). законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

(б). ограничение на целите – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита за несъвместимо с първоначалните цели;

(в). свеждане на данните до минимум – събират се само лични данни, ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

(г). ограничение на съхранението – личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на физическите лица, чиито данни се обработват;

(д). цялостност и поверителност - личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки.

Други

Община Карлово не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

Поддържаме административни, програмни и технически мерки за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и разгласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерки за което не се огласяват).Община Карлово не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

ГРАФИК СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО


 ГРАФИК зА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СМЕТОСЪБИРАНЕ
ЗА НЕСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2018 година
 СМЕТОСЪБИРАЧИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 РВ1503СТ КАРЛОВО КАЛОФЕР КЛИМЕНТ КЛИСУРА КАРЛОВО
  кофи КУРТОВО ВОЙНЯГОВО    
  бобри кофи КАЛОФЕР      
           
      кофи  бобри кофи  бобри кофи бобри  
 
2 СВ7239АА КАРЛОВО КАЛОФЕР БАНЯ ИГАНОВО КАРЛОВО
  кофи ЛЕВСКИ кофи ПЕВЦИТЕ  
  бобри   бобри СТОЛЕТОВО  
           
      кофи  бобри кофи  бобри кофи  бобри  
 
3 РВ4341 КАРЛОВО Г.ДОМЛЯН БАНЯ РОЗИНО  КАРЛОВО
  кофи ДОМЛЯН кофи    
  бобри БЕГУНЦИ бобри    
    ПРОЛОМ      
           
      кофи  бобри кофи  бобри кофи бобри  
 
4 СВ0867АС КАРЛОВО КАЛОФЕР ДЪБЕНЕ СУШИЦА КАРЛОВО
  кофи ЛЕВСКИ ВОЙНЯГОВО    
  бобри        
           
      кофи бобри кофи   бобри кофи  бобри  
 
5 СВ1157АС КАРЛОВО ВЕДРАРЕ КАРАВЕЛОВО РОЗИНО  КАРЛОВО
  кофи СОКОЛИЦА БОГДАН    
  бобри МАРИНО ПОЛЕ МОСКОВЕЦ    
    МРАЧЕНИК      
      кофи    бобри кофи бобри кофи  бобри  
 
6 СВ3673ВК КАРЛОВО   КАРЛОВО   КАРЛОВО
      бобри КЪРНАРЕ  
        ХР.ДАНОВО  
        СЛАТИНА  
             
8 СА9095ХТ 4м3 КАРЛОВО ВЕДРАРЕ ВЕДРАРЕ ДЪБЕНЕ КАРЛОВО
  БАНЯ КАЛОФЕР СОКОЛИЦА ВОЙНЯГОВО КУРТОВО
      РОЗИНО БАНЯ Г.ДОМЛЯЯН
 
9 СВ1149АС 4м3 КАРЛОВО КАРЛОВО КАРЛОВО КАРЛОВО КАРЛОВО
    КАЛОФЕР КАРАВЕЛОВО ВАСИЛ ЛЕВСКИ   
    КЛИМЕНТ БОГДАН    


Календар на културните прояви на читалищата в Община Карлово за 2018 г.

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ
НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА КАРЛОВО
2018г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

ДЕЙНОСТИ И ПРОЯВИ

1.     “Св. Св. Кирил и Методий 1914”

     гр. БаняОбразователна дейност

1.Школа по изобразително изкуство

2.Клуб "Художествено слово"

Любителско художествено творчество

1. Детска вокална група „Веселите момичета”

2. Детска танцова формация "Зорница"

3. Кукерска група

4. Група за изворен фолклор –Вписана в листата за Живо човешко съкровище- 2010 г.

5. Фолклорен клуб "Тракийка"

6. Коледарска групаОрганизиране на културни прояви:

1.Прояви, посветени на национални и местни празници:

- 3 март - Национален празник на Република България –-140 годишнината от Освобождението на България/Ритуал по издигане на знамената/

- 11- 24 май –Празници, посветени на 24 май – Ден на Българската просвета и култура и славянската писменост;- 24-26.08 - Празник на минералната вода –„Средногорска плетеница 2018Фолклорно надиграване на Клубове по народни танци;

-     Празник на минералната вода

"Обичам те, защото те познавам" -празник на гр.Баня ;

1 ноември - Ден на народните будители -Народните будители от Карловския край–презентация с III и IV клас.

25   ноември - Ден на християнското семейство;

24 – 30.12 - Коледни и новогодишни празници;2.Празници по българския обреден календар:14 февруари - „Трифон Зарезан” ;

17.02.- Участие в Общински кукерски празник;      18.02. - "Магия и митично тайнство в празника

   Сирни Заговезни" в гр.Баня;

- фотоизложба и кулинарна изложба;

31.03.2018 г.- "Играй, играй, Лазаре...."-

Лазаруване до домовете в гр.Баня от танцова формация "Зорница";

08.04. - "Великденски люлки" - Народно веселие по случай Великденските празници;

3.Участие на Любителските художествено -творчески състави в концерти, премиери и представления, организирани от читалището, други читалища от общината и в общинските празници.

4.Концерти, представления, художествени и фотоизложби на професионални колективи и творци, гостуващи на читалищната сцена.

5.Организиране на фестивали и конкурси.

6.Работа по проекти-участие в конкурси”Агора”.

7.Участие на самодейните колективи в международнифестивали:

- Международен фолклорен фестивал Италия –Ричоне /участие на фолклорен клуб „Тракийка/-21.09-25.09.2018 г.

-Международен фолклорен фестивал в Словения /участие на групата за изворен фолклор/-

16-19.08.2018г.;2. “Васил Левски 1927”

гр. Карлово,кв.СушицаСамодейни състави:

-Женска певческа група за автентичен фолклор

-Кукерски състав

-Театрален състав

-Танцов състав

-Любителски клуб за народни танци

-Детска група за песни и танциОбразователна дейност

/школи, кръжоци, клубове/

1.Група”Художествено слово”

2.Работа с деца –беседи в ДГ”Слънце” –филиал кв.Сушица;

-лятна работа с деца ;Културен календар:

Януари:

   07.01 -   Ивановден –обичай   „Къпане на булка”

   11 ,12.01 - Кукерски фестивал в гр.Симитли ;

   27, 28.01-Международен фестивал на кукерските

                     игри ”Сурва” в гр.Перник - участие на кукерския състав ;        

Февруари:

   17.02 – Общински Кукерски празник;

   18.02 -Сирни Заговезни -Традиционен   кукерски празник „Заговезни 2018”;

   19.02- Възпоменателно честване на годишнината от обесването на Васил Левски;Март:

   01.03- Честване на деня на самодееца;

   03.03- Национален празник;

   04.03 –„Песпонеделник”- Широка лъка –участие

   на     кукерски състав;

   31.03. – Лазаруване;Април:

   01.04- Хумористичен спектакъл по случай   деня

 на хумора и шегата;

     Май:

     06.05- Гергьовско хоро на площада;

     24.05- Ден на славянската писменост и култура;

     26.05- Участие на самодейните колективи в  

                 празника на Розата –   гр.Карлово;

Юни/Юли - Летни занимания с деца;

-          Участия на самодейните състави към читалището в национални фолклорни фестивали;

-          Жива вода” –гр.Хисар

/танцов състав, женска певческа група,детски състав/

„Тайните на бабината ракла” с.Ягодово

Юли:

   01.07- Национален фолклорен празник

                „Столетово пее и танцува” –женска певческа  група

                   Танцов клуб“Старопланинска китка“,

                  детска група;

     27.07- Традиционен празник  „Свети  

                   Пантелеймон”- празник на Сушица;

Август:

Септември:

-Куртово Конаре фест „Празник на чушката, домата и традиционните храни” – с.Куртово Конаре – участие на самодейните колективи;

Ноември:

   01.11-Ден на народните будители;

Декември:

     25.12-Коледари;

   - Коледно –новогодишен концерт;     - Участие на самодейните състави в  

             международни фестивали  

           /Италия ,/;

     - Детски работилници за изработване на   мартеници и коледна украса;3. “Васил Левски 1861г.”

   гр. КарловоОбразователна дейност

1.Школа по изобразителноизкуство “Карловски арт колорит”

- Школа по пиано

-Лятна школа ”Забавно лято”Самодейни състави:

1.Читалищен театър „Елена Снежина”

2. Смесен хор за школувано пеене „Маестро Георги Атанасов”

3. Камерна формация за класическа и популярна музика

4 .Вокално трио за шлагерни песни „Импресия”

5. Фолклорен ансамбъл „Розова долина”

6. Детско-юношески състав за народни танци „Розова долина”

7. Детска вокална фолклорна формация „Розова долина”

Прояви, посветени на национални и общински празници – съорганизатори по програма на Община Карлово

- 18февруари -„Апостоле, поклон” -възпоменателно честване на 145години от обесването на Васил Левски;

3 март-„Свободна България” – Ритуал по повод Националния празник на Република България;

-24 май – Ден на славянската писменост и българската култура;

- 26 май-„Розовата долина пее и танцува”- Празник на розата – Карлово 2018;

–18 юли - 181 години от рождението на Васил Левски– Ден на Васил Левски – Празник на град Карлово;

–1 ноември -Ден на народните будители;

- декември-Коледни и новогодишни празници;Празници по българския обреден календар – съорганизатори по програма на Община Карлово

-17 февруари - Общински кукерски празник;

Културни прояви посветени на бележити годишнини и творци:

   - Творчески вечери и срещи с дейци на изкуството и културата, литературни четения,спектакли

- Концерти, премиери и представления на любителски читалищни колективи;

- Концерти, представления, художествени   и фотоизложби на професионални колективи и творци, гостуващи на читалищната сцена, камерна зала и сцена на летен театър;

-септември – Международен конкурс за оперно пеене „Розата на Евтерпа в Карлово”;

4.“Христо Ботев - 1898”

   с. ДъбенеСамодейност:

1. Женска певческа група

2.Кукерски състав

3.Група за стари градски песни

4. Танцов състав

5. Музикантска група

6. Коледарска група

7.Смесена фолклорна група

8. Мъжка фолклорна група

9. Женска фолклорна групаЧестване на местни, регионални и национални празници.

Януари

-21.01. -Бабин ден –съвместно с пенсионерски клуб. Честване с майките и бабите;

-Участие на самодейците в Международния фестивал”Сурва” –гр.Перник;

Февруари

01.02 -Трифон Зарезан с конкурс за най- добро вино;

-Участие в кукерския празник –с.Житница;

17.02 -Общински кукерски празник – гр.Карлово;

-18.02. - Старчовден- местен кукерски празник ;

Участие на празника „Старци в Турия”;

Международен фестивал „Кукове” гр.Раковски;Март

-Посрещане на Баба Марта с децата от ЦДГ –

- Отпразнуване на Деня на самодееца;

- 3 МАРТ- честване на национален празник      съвместно с децата от ЦДГ”Здравец”;

-8 МАРТ- честване на празника на жената; съвместно с пенсионерски клуб и ЦДГ”Здравец” -- „Кукерландия” гр.Ямбол;

- Кукерски празник –Широка лъка;

Април

– Ден на хумора и шегата ;

- 31.03. - Лазаров ден- пресъздаване на обичая

Май

-06.05. - Гергьовден- местен празник с хоро на центъра на селото;

-24 май – Ден на славянската писменост и култура – изготвяне и поставяне на венци; Народен събор –гр.Пловдив;

- 28 май - Честване празника на селото – „СВ.ДУХ” ;

Юни

-

Участие в Националния събор на читалищата в гр.Бяла;

-Участие във фестивал на старата градска песен „Нежни чувства” –гр.Пловдив;гр.Кюстендил;

Юли

-1-2 юли –НФ ”Столетово пее и танцува”;

Август

- Участие на самодейците в Традиционния събор на животновъдите в гр. Калофер;

- АЕК”Етъра”-гр.Габрово;

- 24,25,26.08 - Традиционен събор на селото с участие на самодейни състави от други читалища в общината;

-27 октомври – 120 години НЧ„Христо Ботев” и Традиционен празник на дъбенското зеле - 2018”;

-1 ноември – Ден на народните будители – съвместно с ЦДГ и Културен клуб на пенсионера;

Декември

-Коледен концерт в салона на читалището;

5. “Н. Й. Вапцаров 1906 г.”

     с. Васил ЛевскиСамодейност:

1.Оркестър

2.Детски танцов състав

3.Колектив за изворен фолклор

4. Колектив за възрожденски песни

5.Колектив за народни обичаи

6.Кукерска група

7.Детска вокална група

8.Група за художествено слово

9.Танцов състав „Веселие”

10.Мъжка певческа група

11.Коледари

Културен календар:

   м.ЯНУАРИ

- 06.01-Богоявление - хвърляне на кръста;

-170 години от рождението на Христо Ботев

         конкурс за най - добра декламация на стихотворение от Хр. Ботев;  

-27, 28 .01 -участие на кукери и група за народни обичай в Межд. фестивал в гр.Перник,

Фестивали в гр.Разлог и гр.Симитли;

     м.ФЕВРУАРИ

-145 години от обесването на Васил Левски

           Възпоменателно честване на 145 години от обесването на Васил Левски – ежегоден ритуал с поднасяне на венци и цветя пред бюст- паметника на Васил Левски за отбелязване годишнина от гибелта на Апостола на свободата;

- Винария 2018;

- участие на кукери и група за народни обичай в межд. фестивал в гр.Раковски;

18.02 -Старчовден - провежда се на Сирни Заговезни     на площада на селото;

     м.МАРТ

-1 март - ден на самодееца;

-Детско утро с баба Марта;

- 3-ти март- Национален празник на България;

-осмомартенски концерт с участие на самодейци; .

- участие на кукери и група за народни обичай в нац. фестивали в с.Широка лъка и гр.Стара Загора;

- Тодоровден- народен обичай ” Кушия”;

     м.АПРИЛ

-1 април – Вечер на смеха

-Лазаруване

-участие на група за възрожденски песни в гр.Клисура

- седмица на детската книга и Маратон на четенето;

-Великденско хоро ;

Конкурс „Най – шарено яйце”

     м.МАЙ

- Гергьовска люлка;

- Традиционен събор;

- участие на кукери и група за народни обичай в нац.фестивал в гр.Габрово;

- участие на групата за изворен фолклор и танцов състав в межд. фестивал "Балкан фолк" в гр.Велико Търново;     м.ЮНИ

-Ден на детето;

- 142 години от гибелта   на Христо Ботев;

- участие на групата за изворен фолклор и танцов състав в национален фестивал в гр.Априлци,с.Столетово;

     м.ЮЛИ

- 181 години   от рождението на Васил Левски –Отбелязване на рождената дата на Апостола на Българската свобода, поднасяне на венци и цветя пред бюст- паметника на Васил Левски;

- Лятна детска занималня;

     м.АВГУСТ

- участие на групата за изворен фолклор в международния фестивал „Богородична стъпка в Старозагорски минерални бани;

   м.СЕПТЕМВРИ

-06.09- Честване на Съединението на България

- участие на групата за изворен фолклор и танцов състав в межд. фестивали "Еврофолк" гр.Приморско и с.Дорково;

    м.ОКТОМВРИ

- участие на група за възрожденски песни в гр. София;

     м.НОЕМВРИ

- 1 ноември - Ден на народните будители

Литературна вечер „Народни будители от родния край”;

- Вечер на християнското семейство;

     м.ДЕКЕМВРИ

Коледни тържества

-„Моята чудна Коледа!” - детско коледно утро;

-Коледен концерт с участието на самодейци;6. “Наука - 1907 г.”

   с. ПроломСамодейност:

-Група за автентичен фолклор “От извора”

Културен календар:

Февруари

-14.02. - Св. Трифон Зарезан - фолклорен обичай;

Март

-1 март-Ден на самодееца;

-3 март -Национален празник;

-8 март - Ден на жената;

- 31 март -Лазаруване;

Април

- 8 април-Великден;

Май

- 11май – Св. Св. Кирил и Методий;

-24 май - Ден на славянската писменост и култура;

-29.05.-Празник на църквата “Св. Дух”;

Фолклорен фестивал „Пролом пее с песните на Тинка Пешева”, събор на селото;

Септември

- 6 септември –Ден на Съединението:

-22 септември –Ден на Независимостта;

- 1 ноември – Ден на народните будители;

24 декември – Бъдни вечер, Коледа и Нова година;

7. “Христо Ботев - 1869”

   гр. КалоферСамодейност:

1.Гайдарски състав

2.Смесен народен хор

3.Танцов и мажоретен състав

4. Кукерски състав

5.Танцова фолклорна група „Росна китка”Школи:

1.Школа за народни

инструменти гайда и тъпан

2.Школа по акордеон и пиано

3.Компютърна грамотност.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

- 5 - 6 януари – Национално честване 170 - годишнина от рождението на поета - революционер и публицист Христо Ботев;

-6 януари –Богоявление- традиционно вадене на кръста от ледените води на река Тунджа;

-27 и 28 януари –Участие на Кукерския състав в международния фестивал на гр.Перник „Сурва – 2018”;

- 18 февруари – Сирни Заговезни- Кукерски празник , организатор НЧ „Хр.Ботев” гр.Калофер.

- 3 март – Национален празник на Република България – общоградско честване;

- 6 май – Ден на храбростта и българската армия – общоградско честване;

-11 май-Ден на Кирили Методий- откриване на постоянна експозиция „Пътят на дантелата”;

- 24 май – Ден на славянската писменост и култура-общоградско честване;

- 24 май – 2 юни – Ботеви дни 2018г.;

-31 май – Концерт на НЧ „Хр.Ботев-1869” град Калофер посветен на 2 юни;

-1 юни- Тържествена заря-проверка в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България;

-2 юни –Ден на Ботев – Митинг-поклонение;

-15 август – Празник на Калоферската дантела- художествена програма, изложба и демонстрация на плетене на Калоферска дантела- организатор НЧ „Хр.Ботев-1869” Калофер;

-29-30 септември –Историческо – фолклорно събитие „Хайдутът”;

- 1 ноември –Ден на народните будители- общоградско честване- организатор НЧ „Хр.Ботев-1869” град Калофер;

- 22 декември – Коледно –новогодишен концерт;8. “Васил Левски - 1900”

     с. ВойняговоСамодейност:

-Женска певческа група

-Фолклорен танцов състав

-Състав за автентични обичаи

-Кукерски състав

Културен календар:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Йордановден- отбелязване на празника на храбростта съвместно с църквата „Св.Димитър”-шествие до р.Стряма и хвърляне на кръста;

-27 и 28 януари –Участие на Кукерския състав в международния фестивал „Перник – Сурва – 2018”;

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

-Трифон Зарезан;

19.02- Посещение на панихидата в църквата, поклонение и поднасяне на цветя пред училището-музей на първият войняговски учител;Посрещане на групи в музея

18.02-“Заговезни” –участие на съставите в кукерските празници

МЕСЕЦ МАРТ

01.03- Ден на мартеницата и самодееца;

03.03- Ден на Освобождението на България; Събуждане с хоро;

08.03-Международен ден на жената

МЕСЕЦ АПРИЛ

Седмица на детската книга и маратон на четенетоМЕСЕЦ МАЙ

06.05.-154 год. от главяването на Васил Левски за пръв учител в с.Войнягово- тържествената литургия , посрещане на гости в училището-музей; народно веселие;

24.05 –Ден на славянската писменост и култура;

26.05- Участие в Празник на розата –Карлово; МЕСЕЦ ЮНИ

01.06-Ден на детето- съвместно с местната ДГ и ученици;

Участие в Празника на зетьовете в гр.Етро поле;МЕСЕЦ ЮЛИ

18.07-181 години от рождението на апостола на свободата.Поклонение и поставяне на цветя пред музея.Посрещане на групи от похода”По стъпките на Апостола”,изнасяне   на беседи;

МЕСЕЦ АВГУСТ

Традиционен събор на селото

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

06.09– Участие в тържествата на гр.Съединение;

6.09 и 22.09. –организиране на изложба в библиотеката по повод на двете дати

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

26.10.2018г. –Храмов празник на църквата „Свети Димитър”

Участие на самодейните състави в Празник на зелето в с.Дъбене;

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1.11-Ден на народните будители- среща на самодейците с местни хора,работили за запазване и съхраняване на войняговския бит и култура

21.11- Ден на християнското семейство – съвместно отбелязване със самодейците и членовете на читалището;

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

06.12- Запалване светлините на коледната елха;

15- 25.12 – Коледен концерт и Коледно-новогодишни тържества;9. “ Бачо Киро - 1908 “

     с. КърнареСамодейност:

-Театрален колектив

-Група за народни песни

-Група за художествено слово-Клуб “Родолюбие и природа”

Културни прояви:

1. 21 януари –Бабин ден;                                                                                                      

2. 14 февруари – Трифон зарезан-на лозовия

       масив –-орг.Читалище и Кметство;

3. Кукерски карнавал за най-добра маска-

       орг.Читалище/финансиране от спонсори/

4. 19 февруари-145 г.от обесването на Левски-

       орг.Читалище и Училище в чит.салон;              

5. 1 март-посрещане на Баба Марта в Детската

       градина-орг.Читалище и Кметство;

6. 3 март-140 г. от Освобождението на България

   /поднасяне на венци и цветя на паметната   на

     Ген. Карцов в местността Кърнарския

       хан и тържествен концерт-орг.Кметство и  

       Читалище /финансиране от Община Карлово/;

7. Лазаруване   –орг.Читалището;

8. Великденски концерт -орг.Читалището;

9.9 –ти май – Празник на с.Кърнаре;

10. 24 май – литературно-музикална програма;  

11. Св.Троица-общоселско веселие и курбан в

       местността Манастира-орг.Църква, Кметство и читалище;

12. 1 ноември-110 г. от основаването на НЧ „Бачо Киро- 1908 г”- литературно- музикална програма, посветена

       на Народните Будители;

13. Коледен концерт;

14. Подготвяне и изнасяне на постановка от

       самодейния театрален колектив при

       читалището,по случай 110 г.от основаването на читалището;

15. Новогодишно хоро;10. “ Звездица “

     с. Розино Самодейност:

1.Женски хор за обработени народни песни

2.Детска вокална група

3.Танцов състав

4.Състав за модерни танци

5.Сатиричен съставКултурни прояви:

01.01 - Новогодишно веселие;

01.02- Трифон Зарезан;

19.02 – Тържествена програма посветена на 145 г. от гибелта на Васил Левски;

03.03. – Национален празник на България -тържествен концерт;

08.03 – Ден на жената;

април – Великденски концерт;

24.05. – Празничен концерт –Ден на славянската писменост;

Юни – Празник на с. Розино;

01.06. – Ден на детето ; детско утро

06.09. – Отбелязване Съединението на България;

22.09 - Ден на Независимостта;

01.11 – Ден на народните будители;

21.11. – Вечер посветена на християнското семейство;

120 години НЧ „Звездица”- тържествен концерт;

25.12.- Коледно –Новогодишни мероприятия;11. “Васил Левски 1928г.”

     с. КлиментСамодейност:

1.Кукерски състав

2.ФСА „Средногорци”

3.Мъжка певческа група

4.Детска певческа група

5.Танцов състав

6.Женска певческа групаКлуб „Краезнание”

Клуб ”Млада майка”

Арт клуб

Културен календар:

Януари

06.01. - Йордановден - хвърляне на кръста за здраве

21.01. - Бабинден – ден на родилната помощ

Февруари

14.02.- „Трифон Зарезан” – ден на лозаря

19 февруари – Възпоменателно честванена годишнината от гибелта на Васил Левски;

                              

19.02.- “Старчовден” кукерски празник;Март

3-ти март – Национален празник на Република България;

8-ми март – Световен ден на жената;

Април

8 април- Великден – благотворителен базар и кулинарна изложба;

Май

6 май - Гергьовден – храмов празник;

24 май – Честване на празника на славянската писменост и българската култура;

Почитане паметта на загиналите във войните и ден на Ботев в местността „Тарафови ниви”

Спасов ден в с.Климент;

Юли – Летни занимания с деца;

Септември

06.09. – Отбелязване Деня на Съединението на България;

22.09. – Ден на Независимостта /общински култ. календар/ Празник на село Климент и родовата памет;

ноември

1 ноември – Ден на народните будители;

21 ноември – Ден на християнската младеж и семейство;

25 ноември – Ден на Св. Климент Охридски;

24 декември – Коледа;

Участие на самодейни колективи в международни, национални и регионални празници.

12. “ Сеяч 1938 г.”

       с. СлатинаСамодейност:

-Танцов състав

-Художествено слово

-Сатирична група

-Лазарки

-Коледари

Културни прояви:

Богоявление,/ Йордановден/ хвърляне на кръста

-11 февруари - Трифон Зарезан;

- 18 февруари - Сирни Заговезни;

-24 февруари - Тодоров ден, празник на църквата и селото;-1 март- Баба Марта и Ден на самодееца;

- 24 март- Пролетен концерт;

- 31 март – Лазаруване;

- Традиционен събор на селото;

- 8 април - Възкресение Христово

- 24 май -Ден на българската просвета и култура;

- 1-ви юни - Празник на детето;

- 23 декември- Запалване на Коледните светлини

Коледен концерт;

-24 декември - Провеждане на обичая коледуване;

70 години НЧ „Сеяч 1938г.”

13. “Просвета - 1927 г.”

       с. БогданСамодейни колективи:

-Женска певческа група за стари градски песни

-Женска певческа група за народно пеене

-Група за патриотични песни

-Любителски клуб за народни хора

-Детска група за песни и танци

- Коледарска групаОбразователна дейност:

-Кръжок по приложно изкуство

- Група за художествено слово

Културен календар

   Януари

06.01- Богоявление;

21.01.- Бабин ден /Ден на родилната помощ/;

Февруари

14.02 -Трифон Зарезан;

   Март

01.03- Баба Марта – изложба;

           Ден на самодееца;

03.03 -Национален празник на България;

31.03 - Лазаруване – народен обичайАприл

Вечер на хумора и сатирата /95 г. от рождението на Радой Ралин/

-          Международен ден на детската книга –

       участие в инициативата ”Чети с мен”

   Май

05.05. - Ходене на бук – народен обичай

06.05. – Гергьовден

11.05.- 24 .05 – Маратон на четенето;

-          Божи ден – празник на църквата в с.Богдан;

26.05- Участие на самодейните колективи в Празник на розата гр.Карлово

   Юни

01.06. - Ден на детето;

24.06- Еньовден – празник на билките и цветята;

Юли      

- Участие на самодейните колективи в национални и международни фестивали;

   Август

         -Летни занимания с деца;

   Септември

-          Празник на плодородието - Народен събор

   Октомври

14.10.- Празник на църквата „Св.Петка Параскева”;

         -Вечер на любовната лирика /140 г. от рождението на Яворов и 125 г .от рождението на Е.Багряна/

   Ноември

01.11.- Ден на народните будители

21.11.- Ден на християнското семейство

   Декември

-          Коледуване – народен обичай;14. “Просвета - 1963”

       с. СоколицаСамодейност:

1.Кукерски състав

2.Певческа група

3.Група за стари градски песниКултурен календар:

- Богоявление – хвърляне на кръста;

- Бабинден – съвместно с пенсионерски клуб „Млади сърца”;

- Участие на кукерската група на фестивала в гр. Перник;

- „Сирни Заговезни” народно веселие ;

- Участие на кукерската група на фестивала в гр. Раковски

- Честване на 8-ми март- празничен концерт на фолклорната група за изворен фолклор

- Участие на кукерската група на фестивала в Турия

- Народно веселие по случай Великденските празници;

- Детски празничен концерт по случай 1 юни;

- Участие на фолклорната група в Дорково;

- Празник на селото – съвместно с Кметството – общоселски събор;

- Участие на фолклорната група на Беклемето;

- По случай църковния празник „ Свети Архангел Михаил”, съвместно с църквата – курбан;

- Коледни и новогодишни тържества. Новогодишно хоро;

15. ”20-ти Април -1876 г.”

       гр. КлисураСамодейност:

Постоянни

Женска певческа група

Детска вокална група

Танцова група

Школа за народни хораКултурен календар:

Януари

-Ден на родилната помощ – Бабин ден

Февруари

-Трифон Зарезан в Клисура

Март

-140 години от Освобождението на България

Април

27,28.04. Дни на възрожденската и патриотична песен “Топчето пукна”

30.04. -142 г. Априлска епопея - Тържествен митинг-заря;

   Май

1.05. –Тържествен митинг. Възпроизвеждане на моменти от Априлското въстание;

Юни

1 юни - Ден на детето – професионални аниматори, изненади и лакомства;

Юли

-190 г. от рождението от Христо Груев Данов;

Август

-15.08 - Храмов празник на църквата „Св. Богородица”;

Октомври

- 26.10 - Празник на картофите – 32 години;

Ноември

- 1.11. - Ден на народните будители;

- 21.11 - Ден на християнското семейство;

Декември

- Коледно-новогодишен концерт, Коледуване;16. “Пробуда – 1899”

       с. КаравеловоСамодейни състави:

-Група за автентичен фолклор

-Група за народни обичаи

-Група за стари градски песни

- Танцов състав

-Група за народни песни и

художестено слово – детскаКултурен календар:

06.01 -Богоявление;

14.02- Трифон Зарезан –Участие на Женската певческа група;

18.02 -Сирни Заговезни – ритуални огньове;

19.02.Възпоменателно честване на годишнина от обесването на Васил Левски –патриотични песни / детска група/

- Честване на 1 март- ден на самодееца, 3-ти март и

8-ми март;

- Лазаруване;

-Великден – конкурс зз писано яйце и най – сладък козунак;

- Гр. Клисура – конкурс за патриотична песен;

- Гергьовден;

- 24 май празник на читалището и селото-събор;

- Участие в “Празник на розата” в гр.Казанлък;

   Фестивал в с.Попинци;

- Надпяване в местността „Беклемето”;

- 1-ви ноември –Ден на народните будители;

- Ден на христианското семейство;

- Коледно – новогодишно тържество;17. ”Развитие -2016г.”

       с. Ведраре

Културен календар:

24 май 2017 г. – Църковен празник на храм

„Св. св. Кирил и Методий” с . Ведраре - курбан;

24 юни 2017 г. –Празник на с.Ведраре –Традиционен събор;

18. “Пробуда 1927”

       с. Христо ДановоСамодейни колективи:

-Фолклорна група за изворен фолклор;

-Кукерски състав „Пробуда”;

-Театрален колектив – временен;

-Танцов състав – временен;

- Група за съвременни танци;-Клуб на природолюбителя;

-Клуб „Сръчни ръце”;Културни прояви:

1.Богоявление-вадене на кръста от водите на река”Куджа дере”.

2.Бабин ден - съвместно с пенсионерски клуб ”Еделвайс” и майки с малки деца.

3.Участия на кукерската група в рагионални и национални фестивали.

4.Изготвяне на кукерски маски с деца и родители в библиотеката.Изложба .

5. 18.02 - Кукерски празник на площада в с.Хр.Даново.

6.Конкурс и изложба на мартеници изработени от клуб”Сръчни ръце”.

7.Осмомартенска седянка–тържество съвместно с пенсионерски клуб „Еделвайс”.

8.Национален празник на България - 3-тимарт

-литературно-музикална програма

               от ОУ”Ген.Карцов”.

            -празнична литургия;

            -народно увеселение;

            -заря;

9.Международен ден на детската книга.В библиотеката маратон на четенето с ученици от ОУ „Ген. Карцов”.

10. 31.03- Лазаровден.

11.Шарене на яйца за Великден в библиотеката-изложба-конкурс.

12. 1- ви юни – Детско шоу, развлекателни игри.

13. 24 юни –Еньовден – „Всяка болка билка си има”- съвместно с пенсионерски клуб.

14. Храмов празник на църква „Света Троица”.15. 27 юли - 190 годишнина от рождението на Хр.Г.Данов:

            -празнична програма;

            -народно увеселение;

            -заря;

     90 години от основаването на НЧ „Пробуда- 1927 г.”:

     - музикална програма с участието на самодейните колективи при читалището;

16. 1- ви ноември –ден на народните будители.

17. 21 ноември - Ден на християнското семейство-съвместно с пенсионерски клуб „Еделвайс”.18.Коледни и Новогодишни празници.19. “Христо Ботев - 1963”

       с. Горни ДомлянСамодейност:

Постоянни

Кукерска група

Певческа група

Временна -Лазаркини

Коледари

Културен календар:

Януари

-01.01.-Новогодишно хоро;

- 28.01. Участие на кукерската група и певчески състав в Международния фестивал „Сурва” Перник;

Февруари

- 1.02 – Трифон Зарезан;

-14.02 - Ден на лозаря;

- 17.02 – Участие на кукерския състав и певческата група в „Старчовден „ гр.Карлово;

- 18.02. - Участие на кукерската група и певческия състав в „Сирни Заговезни” с. Горни Домлян;

Март

-01.03. – Ден на самодееца - тържества с участниците в самодейните състави;

-03.03. – Честване на Националния празник на България;

- 08.03 – Международен ден на жената;

31.03. - Лазаровден   - Обичаят „Лазаруване”;Април

- 01.04. - Цветница;

- 08.04. – Международен ден на ромите;

- 08.04. - Възкресение Христово – Великденско хоро;

- 10.04. – Благотворително участие на певческа група в Дом за стари хора с. Търничене.

Май

06.05 – Гергьовден;

11.05. – Празник на библиотечните и читалищни дейци;

24.05. – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура;

Участие в Народен събор в гр.Пловдив;

26.05- Празник на розата в гр.Карлово – участие на читалищните самодейци:

Юни

01.06 - Ден на детето – Тържество;

02.06. - Ден на Ботев – Честване;

24.06. – Еньовден;

БАЛКАН ФОЛК фест –Златни пясъци

Септември

06.09. - Ден на Съединението;

22.09. – Ден на Независимостта;

Октомври

01.10. – Ден на възрастните хора;

Ноември

01.11 – Ден на народните будители;

21.11.- Ден на християнското семейство;

Декември

23.12. – Коледно тържество и посрещане на Дядо Коледа;

24.12. – Коледуване;

20. ”Христо Ботев 1928”  

       с. СтолетовоСамодейност:

-Фолклорна група “Росна китка”

-Кукерска група

-Група за традиции и обичаи

-ЖПГ “Жалба по младост”

-ДВГ “Звънче”

-Самодеен оркестър

Културен календар:

6.01. – Богоявление;

           170 г.от рождението на Христо Ботев                              

           Поетична вечер;

28.01. – Международен фестивал „Сурва Перник 2018”;

17.02. - Кукерски празник в Карлово;

18.02. „Старчовден в Карловско” в с.Столетово, с.Слатина;

1.03. – Баба Марта и Ден на самодееца;

3.03.- Национален празник - 140 годиуни от Освобождението на Република България;

март 2018 г.   - „Старци в Турия 2018”;

31.03. – Лазаруване;

08.04. – Великденско хоро;

24.05. – Ден на българската просвета и култура;

1.06. -Ден на детето;

29.06 – 90 -   годишен юбилей на читалището;

30 юни , 1юли. – 11-ти Национален фолклорен фестивал “Столетово пее   и танцува”;

26.10. – Димитровден, празник на селото и храм “Св. Димитрий”;

Декември - Коледен концерт;

                        Народно веселие;

21.„Самообразование-1923

    с. ДомлянСамодейност:

-Група за народни танци “Момина закачка”

-Кукерска група

-Коледарска групаКултурен календар:

Януари

-Празнуване на Нова година с участието на самодейните колективи;

- Участие на кукерския състав в Международния фестивал „Сурва“ гр. Перник;

Февруари

- Празнуване Деня на лозаря;

- Участие на кукерския състав в Международния фестивал „Кукове 2017“ гр. Раковски;

- Празнуване на Старчовден – Сирни Заговезни;

-Празнуване на Тодоров ден – кушия на стадиона в с. Домлян;Март

- Празнуване на Баба Марта в Младежкия клуб;

- Честване на Националния празник на България с полагане на цветя на паметника на загиналите;

Април

- Празнуване на Лазаров ден и Цветница;

Май

- 24 май- Празник на читалището;

Юни

- Участие на певческа група на събора в с.Пролом;

Септември

-5. 09.- Участие на певческата група и танцовия състав в традиционния събор в с. Домлян;

Декември

- Коледуване и Нова година;22. „Светлина 1931”

       с. Иганово

Културен календар:

1 януари –Посрещане на Новата година и честване празника Васильовден;

1 февруари – Трифон Зарезан;

19 февруари145 г. от гибелта на Васил Левски;

1 март – посрещане на Баба Марта и Ден на самодееца;

31 март – Лазаровден;

8 април – Великден;

28 април– Празник на село Иганово, Традиционен събор;

24 май - Ден на славянската писменост и култура;

1 юни – Ден на детето;

15 август – Успение на Пресвета Богородица. Храмов празник на село Иганово, тържествен водосвет и курбан;

1 ноември – Ден на народните будители;

24,25 декември -Бъдни вечер и Коледа - Коледуване;

31 декември – Посрещане на Нова година новогодишно сурвакарско приветствие;23. „ Пробуда -1933 г.”

       с. КуртовоСамодейност:

1. Певческа група ”Настроение”Културен календар:

Януари – Празнуване на Йордановден;

Февруари – Трифон Зарезан;

-          Сирни Заговезни;

Март – Честване на националния празник 3-ти март;

               - Отбелязване на 8-ми март;

Април -Празнуване на Лазаровден, Цветница и

                 Великден;

22.04-     Отбелязване на световния ден на

                Земята;

          23.04- Отбелязване на световния ден на

                             книгата;

                      -   Участие в Дните на възрожденската и патриотична песен в град Клисура;

Май – Празнуване на Гергьовден и участие на       певческата група на събора в с. Куртово;

               - Отбелязване деня на Европа;

         31.05- Инициатива по случай Деня без цигарен

                         дим ;

   -Инициативи по случай Европейската седмица на мобилността,като посланик на движението в кампанията   „MOVEWEEK”;

Юни

         01.06- Отбелязване Деня на детето;

         -Участие в Ботеви дни нощи - гр.Калофер;

         24.06 – Храмов празник и събор на селото;

   - Инициатива за отбелязване     Международния ден бащата;

Юли

           -„Забавно лято”;

             -Участие в надпяване -

                 гр.Калофер,местността „Паниците”;

Август – Участие на певческа група в събор-надпяване в с. Орешак, Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка” Стара Загора;

                      - Инициатива за отбелязване международния ден на младежта – 21 август  

Септември

– Отбелязване деня на Съединението;

- Отбелязване деня на Независимостта;

- Участие във Фестивала на чушката и домата в с.Куртово Конаре;

   - Участие на певческа група в нац. събор в с. Труд;

                  

Октомври

– Отбелязване Деня на възрастните хора;

   - Детски конкурс по случай Хелоуин;

Ноември

01.11 - Ден на народните будители;

16.11 -Инициатива по случай Деня на толерантността;

- Инициативи по случай седмица на бащата;

21.11 – Ден на христианското семейство;

Декември

– Инициативи за световния ден за борба със Спин – 1 декември;

-Инициативи за отбелязване на Международния ден на доброволците;

   - Празнуване на Коледа и Нова година;                  Декларации по чл.12 от ЗПУКИ - общинска администрация

 Име Фамилия Позиция Дкларация по чл.12,т.1 от ЗПУКИ Декларация по чл.12,т.2 от ЗПУКИ
Антон Минев Заменик кмет ТУК ТУК
Данка Зидарова-Люртова Заместник кмет ТУК ТУК
Стойо Карагенски Заместник кмет ТУК ТУК
Стефан Стефанов Секретар на община ТУК ТУК
Димитър Ахрянов Главен архитект ТУК ТУК
Евгения Христова Финансов контрольор ТУК ТУК
Диана Бошева Ръководител на звено за вътрешен одит ТУК ТУК
Мариана Грамова Старши вътрешен одитор ТУК ТУК
Таня Маринова Старши вътрешен одитор ТУК ТУК
Атанас Бангеев Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Борислава Симеонова Главен специалист - деловодство и жалби ТУК ТУК
Венцислав Иванов Главен специалист - инспектор ТУК ТУК
Весела Сотирова Директор на общински инспекторат ТУК ТУК
Лалка Рачева Главен специалист - инспектор ТУК ТУК
Николай Тошев Главен специалист - инспектор ТУК ТУК
Николай Дамянов Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Павел Павлов Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Росен Стоичков Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Христина Йонева Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Айля Хаджъ-Макак Старши счетоводител ТУК ТУК
Ана Вълева Главен експерт ТУК ТУК
Анета Ченкова Главен специалист ТУК ТУК
Атанас Кузманов Началник на отдел ТУК ТУК
Благовеста Миткова Главен специалист ТУК ТУК
Борис Войняговски Главен специалист ТУК ТУК
Валентин Трифонов Главен експерт ТУК ТУК
Ваня Лилова Началник на сектор ТУК ТУК
Васил Кодинов Главен специалист ТУК ТУК
Веселка Сотирова Директор на дирекция ТУК ТУК
Видка Петрова Старши счетоводител ТУК ТУК
Галина Милева Старши счетоводител ТУК ТУК
Галя Мартинчева Началник на сектор ТУК ТУК
Даниела Иглева Началник на сектор ТУК ТУК
Даниела Трифонова Юрисконсулт ТУК ТУК
Деана Доралийска Главен експерт ТУК ТУК
Диана Семкова Главен експерт ТУК ТУК
Димитрия Лисичева Старши счетоводител ТУК ТУК
Елена Петрова Главен специалист ТУК ТУК
Златка Калчева Главен специалист ТУК ТУК
Зорница Иванова Старши експерт ТУК ТУК
Ивелина Димовска Старши юрисконсулт ТУК ТУК
Йордан Халаджов Началник на отдел ТУК ТУК
Йорданка Костадинова Главен експерт ТУК ТУК
Калина Шабанова Главен специалист ТУК ТУК
Красен Краев Началник на отдел ТУК ТУК
Лалка Тахчиева Главен специалист ТУК ТУК
Люба Малешкова Началник на отдел ТУК ТУК
Людмила Гюрова Началник на отдел ТУК ТУК
Мария Кирова Главен специалист ТУК ТУК
Мария Николова Главен специалист ТУК ТУК
Мария Михайлова Старши счетоводител ТУК ТУК
Милена Гаджева Старши юрисконсулт ТУК ТУК
Мима Карабалийска Старши експерт ТУК ТУК
Михаил Фурнаджиев Старши специалист ТУК ТУК
Надка Димитрова Старши счетоводител ТУК ТУК
Надка Каравасилева Главен специалист ТУК ТУК
Наталия Вълкова Главен специалист ТУК ТУК
Нели Кобатова Старши експерт ТУК ТУК
Николай Колев Старши експерт ТУК ТУК
Николай Попов Старши специалист ТУК ТУК
Парашкева Вълкова Директор на дирекция ТУК ТУК
Пенка Зеленгорова Главен експерт ТУК ТУК
Пепа Бончева Главен специалист ТУК ТУК
Петя Стефанова Главен специалист ТУК ТУК
Радостина Баталова Началник на сектор ТУК ТУК
Росица Богданова Главен специалист ТУК ТУК
Слави Джалъзов Началник на отдел ТУК ТУК
Снежанка Христова Главен специалист ТУК ТУК
Спаска Петкова Старши счетоводител ТУК ТУК
Стела Воронова Началник на сектор ТУК ТУК
Стоянка Тодорова Старши счетоводител ТУК ТУК
Теодора Чобанова Главен специалист ТУК ТУК
Христина Василева Старши счетоводител ТУК ТУК
Хубена Русинова Старши счетоводител ТУК ТУК
Цветана Метаксинова Началник на сектор ТУК ТУК
Янка Димитрова Старши счетоводител ТУК ТУК
Адриана Дойкова Главен специалист ТУК ТУК
Александър Маринов Старши експерт ТУК ТУК
Ангелина Колева Главен експерт ТУК ТУК
Анна Моллова Главен специалист ТУК ТУК
Анна Митева Главен специалист ТУК ТУК
Антон Нончев Главен експерт ТУК ТУК
Ася Иванова Главен експерт ТУК ТУК
Атанас Дочев Главен експерт ТУК ТУК
Велина Чанг - Мутавчийска Главен специалист ТУК ТУК
Вилиана Димитрова Главен специалист ТУК ТУК
Ганка Дечева Главен експерт ТУК ТУК
Георги Писанов Главен специалист ТУК ТУК
Деспа Ненова Главен експерт ТУК ТУК
Димитър Манчев Главен експерт ТУК ТУК
Донка Тянчева Главен специалист ТУК ТУК
Донна Иванова Главен специалист ТУК ТУК
Екатерина Маринова Главен експерт ТУК ТУК
Елена Ненова Главен специалист ТУК ТУК
Естер Щерева Главен експерт ТУК ТУК
Ива Вълчановска Главен експерт ТУК ТУК
Иван Бочев Главен специалист ТУК ТУК
Ивана Иванова Главен специалист ТУК ТУК
Иванка Балабанова Главен специалист ТУК ТУК
Иванка Стоянова Главен специалист ТУК ТУК
Илиан Станоев Началник на отдел ТУК ТУК
Инна Дапкова Главен специалист ТУК ТУК
Ирина Христова Главен специалист ТУК ТУК
Исмие Сейхан Главен специалист ТУК ТУК
Катя Мачева Главен експерт ТУК ТУК
Макавей Маринов Главен специалист ТУК ТУК
Маргарита Милева Главен специалист ТУК ТУК
Мария Чолакова Главен специалист ТУК ТУК
Мария Бичева Главен специалист ТУК ТУК
Матьо Писачев Началник на отдел ТУК ТУК
Милена Ковачева Началник на отдел ТУК ТУК
Мими Дапкова Главен специалист ТУК ТУК
Мирослава Костова Главен специалист ТУК ТУК
Невена Ташева Главен експерт ТУК ТУК
Нели Минчева Главен експерт ТУК ТУК
Николина Тодорова Главен специалист ТУК ТУК
Павлена Станева Началник на отдел ТУК ТУК
Пенка Башлийска Старши експерт ТУК ТУК
Пепа Миткова Главен специалист ТУК ТУК
Петя Найденова Директор на дирекция ТУК ТУК
Румяна Димова Главен специалист ТУК ТУК
Румен Караджов Главен специалест ТУК ТУК
София Демирева Главен специалист ТУК ТУК
София Димитрова Главен експерт ТУК ТУК
Стоянка Иванчева Главен специалист ТУК ТУК
Тодор Обрейков Младши експерт ТУК ТУК
Христина Грошева Главен специалист ТУК ТУК
Христо Бойков Младши специалист ТУК ТУК
Цвета Манова Старши специалист ТУК ТУК
Недка Шуменска Главен специалист ТУК ТУК
Анна Цанкова Старши специалист ТУК ТУК
Анна Ганевска Старши специалист ТУК ТУК
Асен Колев Старши специалист ТУК ТУК
Благовесна Ковачка Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Ваня Панева-Нанева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Ваня Стоянова Старши специалист ТУК ТУК
Видка Мандраджиева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Галина Костадинова Специалист административно обслужване ТУК ТУК
Галя Даулска Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Ганка Ковачева Старши специалист ТУК ТУК
Гинка Лалова Старши специалист ТУК ТУК
Дамянка Кръстева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Деляна Дамянова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Донка Донкова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Емилия Грамова Главен специалист ТУК ТУК
Иван Трифонов Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Иванка Велкова Старши специалист ТУК ТУК
Ивелина Арабаджиева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Катя Алексиева-Стойнова Старши специалист ТУК ТУК
Лалю Бичев Старши специалист ТУК ТУК
Людмила Стефанова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Мима Петкова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Надежда Кръстева Старши специалист ТУК ТУК
Надка Христова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Невена Дамянова Старши специалист ТУК ТУК
Петя Христова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Стефка Князова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Таня Начева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Тихомир Стайков Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Тодорка Генчева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Тодорка Павлова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Цвета Станева Старши специалист ТУК ТУК

Подкатегории